Fremgangsmåde ved forelæggelse af bevillingsansøgninger for Finansudvalget

Budgetvejledningen, punkt 3.4

Hvor en disposition efter reglerne i punkt 3.3.1 Dispositioner med Finansudvalgets tilslutning kræver for­ud­gående tilslutning fra Finansudvalget, forelægges den påtænkte disposi­tion for Finansudvalget ved et aktstykke fra vedkommen­de mini­ster.

Tilvejebringelse af bevillingsmæssig hjemmel ved tilslutning fra Folketingets Finansudvalg er et alternativ til tilvejebringelse af hjemmel ved bevillingslov. Forelæggelse for Finansudvalget vil derfor kunne erstattes af optagelse på finanslov, hvis dennes ikrafttræden kan afventes.

Finansudvalgets beretning af 7. april 2011 om Finansudvalgets arbejdsform indeholder en nærmere beskrivelse af Finansudvalgets arbejde og de gældende procedurer i forbindelse med udvalgets arbejde.