Tilvejebringelse af ny bevillingsmæssig hjemmel

Budgetvejledningen, punkt 3.3

3.3.1 Dispositioner med Finansudvalgets tilslutning

Hvor der ikke i finansloven, budgetvejledningen eller gældende regler i øvrigt er hjemmel til at gennemføre en disposition, skal der tilvejebringes bevillingsmæssig hjemmel forud for dispositionens gennemførelse.

Tilvejebringelse af bevillingsmæssig hjemmel til nye eller ændrede dispositioner i finansåret sker i praksis ved at opnå Folketingets Finansudvalgs tilslutning til en bevillingsansøgning (aktstykke).

Dette gælder også, hvis det er nødvendigt at gennemføre dispositioner, som har eller kan få udgiftsmæssige eller indtægtsmæssige konsekvenser i et senere finansår, og hvortil der ikke foreligger hjemmel, jf. punkt 2.2.10 Flerårige dispositioner.
 
Finansudvalgets tilslutning skal endvidere indhentes til dispositioner i henhold til en bevilling, der på finansloven er givet som en betinget bevilling, fx ved forbehold om særskilt forelæggelse for Finansudvalget. Det kan tillige ved lov eller tekstanmærkning være foreskrevet, at bestemte dispositioner kun kan gennemføres med Finansudvalgets tilslutning, jf. punkt 2.2.7 Betingede bevillinger.

Når der opstår en situation (f.eks. forsinkelse eller væsentlige ændringer), som efter reglerne i kapitel 2 forudsætter Finansudvalgets tilslutning til det videre forløb, eller er indgået en kontrakt, som er betinget af Finansudvalgets tilslutning, skal forelæggelse ske snarest og inden 3 måneder efter, at ministeriet er blevet bekendt med, at situationen opstod, henholdsvis kontrakten blev indgået.

Endvidere skal følgende dispositioner forelægges:

3.3.2 Mindre væsentlige dispositioner uden principiel betydning

Finansministeriet kan efter omstændighederne give tilslutning til, at der på forventet efterbevilling foretages mindre væsentlige dispositioner, som er uden principiel betydning.