Videreførsel

Budgetvejledningen, punkt 2.8.7

En eventuel uudnyttet del af en udgiftsbevilling til bygge- og anlægsarbejder – herunder også rådighedspuljer – kan videreføres til anvendelse i senere finansår i overensstemmelse med bevillingens formål. Dog kan det i bevillingsbestemmelserne for konkrete projekter være angivet, at mindreforbrug i forhold til den godkendte totaludgift, der opstår ved projektets afslutning, ikke kan videreføres.

Mindreforbrug ved konkrete bevillinger til ejendomserhvervelser kan normalt ikke videreføres.