Videreførsel

Budgetvejledningen, punkt 2.8.6

En eventuel uudnyttet del af en udgiftsbevilling til bygge- og anlægsarbejder - herunder også rådighedspuljer - kan videreføres til anvendelse i senere finansår i overens-stemmelse med bevillingens formål. Dog kan det i bevillingsbestemmelserne for konkrete projekter være angivet, at mindreforbrug i forhold til den godkendte totaludgift, der opstår ved projektets afslutning, ikke kan videreføres.

Mindreforbrug ved konkrete bevillinger til ejendomserhvervelser kan normalt ikke videreføres.