Statslig ejendomsvirksomhed (huslejeordningen)

Budgetvejledningen, punkt 2.7.4

2.7.4 Statslige ejendomsvirksomheder (huslejeordningen)

Bygningsstyrelsen har status som særlige statslige ejendomsvirksomheder for den del af styrelsens aktiviteter, der vedrører bygge- og anlægsvirksomhed mv. i forbindelse med udlejning under den statslige huslejeordning.

Nærmere regler for administration af huslejeordningen udstikkes af Transport- og Bygningsministeriet eller af Bygningsstyrelsen.

2.7.4.1 Bygge- og anlægsprojekter

Bygningsstyrelsen har umiddelbart adgang til at afholde udgifter til bygge- og anlægsprojekter (nybygninger, genopretninger samt om- og tilbygninger), når der foreligger en aftale med lejer, og hvis projektets totaludgift udgør under 100 mio. kr. Udgifter til bygge- og anlægsprojekter med en totaludgift på 100 mio. kr. eller derover forudsætter Finansudvalgets tilslutning. Forelæggelse for Finansudvalget sker, når projektforslaget er afklaret, og der foreligger en betinget huslejekontrakt mellem den pågældende statsinstitution og ejendomsvirksomheden.

For projekter med en samlet totaludgift på under 500 mio. kr. kan forelæggelse dog ske senest efter afholdelse af licitation, og inden accept af tilbud, hvis dette vurderes økonomisk mest fordelagtigt.

Der skal i relevant omfang gennemføres en totaløkonomisk vurdering af projektets anlægs- og driftsøkonomi, dvs. at der som udgangspunkt skal vælges de anlægsløsninger, der giver den bedste samlede anlægs- og driftsøkonomi opgjort som nutidsværdi.

For byggeri skal der som minimum foretages beregninger for energiforbrug. Herunder skal der foretages en vurdering af den mest hensigtsmæssige organisering af byggeriet. Det skal i den forbindelse overvejes, om formålet kan opnås mere økonomisk fordelagtigt gennem lejemål eller gennem andre former for offentligt-privat samarbejde, f.eks. modeller hvor den private part bygger, driver og vedligeholder anlægget i en årrække, inden det overdrages til staten, jf. punkt 2.4.10 Leje (leasing) og punkt 2.4.11 Offentlig-Privat Partnerskab.

Væsentlige ændringer i igangværende bygge- og anlægsprojekter skal forelægges for Folketingets Finansudvalg. Ændringer, hvor ændringen udgør mindst 10 pct. af projektets totaludgift og mindst 10 mio. kr., er altid væsentlige ændringer. Forelæggelse skal ske snarest og senest 3 måneder efter, at institutionen blev bekendt med, at der vil ske en væsentlig ændring. Der skal ikke ske forelæggelse for Finansudvalget, hvis ændringen vedrører et projekt, hvor totaludgiften udgør under 100 mio. Hvis et projekt er iværksat uden forelæggelse for Finansudvalget, og totaludgiften på et senere tidspunkt viser sig at overstige 100 mio. kr., skal Finansudvalget orienteres.

Udgifter til bygge- og anlægsprojekter kan finansieres ved den statslige likviditetsordning. Bygningsstyrelsen har ikke adgang til at foretage ekstern belåning af ejendommene.

2.7.4.2 Ejendomskøb og -salg

Bygningsstyrelsens ejendomskøb forelægges for Finansudvalget, hvis købssummen udgør 100 mio. kr. eller derover. For salg af fast ejendom gælder nærmere regler jf. punkt 2.2.16 Salg af fast ejendom mv.

Udgifterne til ejendomskøb kan finansieres ved den statslige likviditetsordning. Bygningsstyrelsen har ikke adgang til at foretage ny ekstern belåning af ejendommene.

2.7.4.3 Indgåelse af huslejekontrakt

Ved bygningsstyrelsens indgåelse af huslejekontrakt med en privat udlejer, hvor huslejekontrakten indeholder uopsigelighed for lejer og statens lejeforpligtelse opgjort for hele uopsigelighedsperioden under ét udgør 100 mio. kr. eller derover, skal indgåelsen af huslejekontrakt forelægges for Folketinges Finansudvalg.

Indgåelse af lejemål med en uopsigelighed på 10 år eller mere kræver Finansudvalgets tilslutning, såfremt statens lejeforpligtelse opgjort for hele uopsigelighedsperioden under ét udgør 30 mio. kr. eller derover.