Disponering af årets resultat

Budgetvejledningen, punkt 2.6.7.2

Årets resultat skal opdeles i bortfald og overført overskud til egenkapitalen, der er tilknyttet den virksomhedsbærende hovedkonto, jf. punkt 2.2.1. Bevillingsbegrebet.

Bortfald

Ved bevillingsafregningen er der mulighed for, at der sker et bortfald af årets resultat. Dette kan fx være tilfældet, hvor årets resultat er opnået på baggrund af mindreforbrug, der følger af punkt 2.6.6 Ændringer i forudsat aktivitet.

Overført overskud

Den resterende del af den uforbrugte bevilling tilgår det overførte overskud på egenkapitalen. Det overførte overskud kan anvendes af institutionen inden for dens formål.

Et akkumuleret overskud giver ikke adgang til at afholde lønudgifter ud over det, der følger af bestemmelsen om lønsumsloft, jf. punkt 2.6.5 Lønsumsloft.

Udbytte

Finansministeriet kan fastsætte, at der skal betales udbytte til staten af det overførte overskud.