Lønsumsloft

Budgetvejledningen, punkt 2.6.5

For driftsbevillinger er der fastsat et lønsumsloft, der omfatter hovedkontoens bruttoforbrug af løn fratrukket refusioner.

Lønsumsloftet omfatter også lønudgifter til institutionens egne anlægsprojekter samt øvrige aktiverede lønudgifter under driftsbevillingen (anlægsløn), jf. punkt 2.6.5.1 Interne produktionsomkostninger ved investeringsprojekter (anlægsløn mv.). Fradrag for anlægsløn påvirker derfor ikke institutionens udnyttelse af lønsumsloftet. Interne medgåede lønomkostninger medregnes dermed i udnyttelsen af lønsumsloftet i takt med at omkostningerne afholdes (dvs. når arbejdet udføres).

Lønudgifterne kan overstige finansårets lønsumsloft, hvis overskridelsen kan inddækkes af tidligere års akkumulerede mindreforbrug.

Lønudgifter under indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansierede aktiviteter samt lønudgifter til medarbejdere udlånt til statslige selskaber mv. mod lønrefusion er ikke omfattet af lønsumsloftet.

Ved nettolønudgifter til danske embedsmænd udsendt som nationale eksperter til EU-kommissionen mv. kan lønsumsloftet forhøjes tilsvarende. Der henvises til Finansministeriets cirkulære om lønudgifter til danske embedsmænd udsendt som nationale eksperter til EU-Kommissionen, EU’s Ministerråd og Europa-Parlamentet.

Der er adgang til at overføre lønsumsloft mellem hovedkonti, hvis der i de særlige bevillingsbestemmelser i finanslovens anmærkninger er givet hjemmel til at overføre bevillingsbeløb mellem de pågældende hovedkonti. Overførsler af lønsumsloft mellem hovedkonti skal optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Lønsumsloftet kan forhøjes, hvor der sker overførsel til dækning af administrationsudgifter, jf. punkt 2.10.5 Administrationsudgifter (under reservationsbevilling) og punkt 2.12.4 Administrationsudgifter (under anden bevilling).

Lønsumsloftet kan forhøjes med udgifter til resultatløn i det omfang disse konkrete resultatlønsordninger indgår som led i en effektivisering, der resulterer i dokumenterede besparelser, og udgiften ligger inden for den samlede driftsbevilling. Der redegøres for forhøjelsen i årsrapporten. Der henvises i øvrigt til Skatteministeriets Cirkulære om aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. Lønsumsloftet kan forhøjes ved udmøntning af reserver, hvor det af anmærkningerne fremgår, at disse kan anvendes til løn.

Der er i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansierede aktiviteter eller tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed adgang til at overføre bidrag til administration, fællesudgifter eller lignende under almindelig virksomhed. Lønsumsloftet kan forhøjes med indtil halvdelen af det overførte bidrag til administration.

Forhøjelse af lønsumsloftet i medfør af ovenstående skal optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

I årsrapporten redegøres for overholdelsen af lønsumsloftet, jf. Vejledning om årsrapport for statslige institutioner.

2.6.5.1 Interne produktionsomkostninger ved investeringsprojekter (anlægsløn mv.)

Opfører institutionen selv et anlægsaktiv, er det obligatorisk at medregne internt medgåede lønomkostninger samt øvrige interne produktionsomkostninger i aktivets værdi med henblik på aktivering og afskrivning over aktivets fastsatte levetid, såfremt de samlede projektomkostninger til anskaffelse og udvikling, herunder internt ressourceforbrug, er 15 mio. kr. eller derover.

For anskaffelser af materielle anlægsaktiver medregnes ikke internt medgåede lønomkost-ninger samt øvrige interne produktionsomkostninger.

For projekter, hvis samlede projektomkostninger til anskaffelse og udvikling, herunder internt ressourceforbrug, er under 15 mio.kr., er det frivilligt at medregne anlægsløn mv.

Hjemmel til afløftning af lønudgifter, der dækkes ved overførsel fra en anlægsbevilling, jf. punkt 2.8 Anlægsbevilling, opnås ved særlig bevillingsbestemmelse.