Låneramme

Budgetvejledningen, punkt 2.6.4

For hver virksomhed fastsættes i anmærkningerne til finansloven en låneramme.

Lånerammen angiver den øvre grænse for virksomhedens langfristede gæld. Virksomhedens udnyttelse af lånerammen opgøres som værdien af virksomhedens immaterielle og materielle anlægsaktiver bortset fra donerede og finansielt leasede anlægsaktiver.

Der må ikke foreligge et overtræk på lånerammen ved regnskabsårets udløb. I årsrapporten redegøres for overholdelsen af lånerammen.

Hvor der som konsekvens af investeringer foretaget inden for lånerammen afholdes udgifter i senere finansår, skal der foreligge bevilling til udgiften i det år, hvor den afholdes, jf. punkt 2.2.10 Flerårige dispositioner.

Der er overførselsadgang for låneramme mellem hovedkonti, hvis der i de særlige bevillingsbestemmelser i finanslovens anmærkninger er givet hjemmel til at overføre bevillingsbeløb mellem de pågældende hovedkonti. Overførsler af låneramme mellem hovedkonti skal optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Saldoen for virksomhedens langfristede gæld, dvs. finansiering af anlægsaktiver og af bygge- og it-projekter under opførelse samt forpligtelser vedrørende donationer, leasing mv., må ikke overstige værdien af virksomhedens materielle og immaterielle anlægsaktiver.

De nærmere regler for likviditetsordningen, herunder lånerammen, er fastsat i Finansministeriets cirkulære om selvstændig likviditet, som er optaget i ØAV.