Egenkapital

Budgetvejledningen, punkt 2.6.3

Egenkapitalen er tilknyttet den virksomhedsbærende hovedkonto, jf. punkt 2.2.1. Bevillingsbegrebet, og indgår som en del af balancen i virksomhedens regnskab. Egenkapitalen består af forskellen mellem aktiverne og forpligtelserne og sikrer dermed, at aktiver er lig passiver for balancen som helhed.

Egenkapitalen omfatter følgende poster: reguleret egenkapital, reserveret egenkapital og overført overskud. 

Den regulerede egenkapital er den kapital, som staten har skudt ind i institutionen. Modposten på balancen til den regulerede egenkapital er en statsforskrivning. Værdien af den regulerede egenkapital og dermed også statsforskrivningen svarer til udsvingsgrænsen for institutionernes akkumulerede underskud jf. punkt 2.6.7.3 Behandling af over- og underskud.
 
Reserveret egenkapital skal anvendes som modpost til ikke-operationelle statslige aktiver, fx nationalejendom, fredede arealer, infrastruktur eller lignende, såfremt disse er medtaget i virksomhedens balance. Disse områder er dog kendetegnet ved at være undtaget fra de omkostningsbaserede budget- og regnskabsprincipper, hvorfor de sædvanligvis vil være opført i en selvstændig balance.

Overført overskud er virksomhedens akkumulerede overskud efter der er foretaget bortfald og reservation i forbindelse med bevillingsafregningen, jf. punkt 2.6.7.3. Behandling af over- og underskud
 
For de fleste virksomheder vil egenkapitalen bestå af reguleret egenkapital og overført overskud. Hvis det overførte overskud bliver negativt, trækker virksomheden således på den regulerede egenkapital. 

Det bemærkes, at betegnelsen ”statsforskrivning” i denne bestemmelse er et budgetteknisk begreb, som vedrører en post på balancens aktivside. Begrebet har således ikke sammenhæng med begrebet statsforskrivning i punkt 2.2.15 Garantier og statsforskrivninger og punkt 2.4.2. Indfrielse af garantier og statsforskrivninger.