Nettobevilling og rammebevilling

Budgetvejledningen, punkt 2.6.2

Driftsbevillingen gives som en rammebevilling, jf. punkt 2.2.8 Bevillingsforudsætninger i anmærkningerne.

Driftsbevillingen er en nettobevilling, jf. punkt 2.2.5 Brutto- og nettobevillinger, hvilket indebærer, at merindtægter i forhold til det budgetterede giver adgang til at afholde merudgifter, så længe den på finansloven fastsatte nettoudgiftsbevilling ikke overskrides, jf. dog punkt 2.6.4 Låneramme, punkt 2.6.5 Lønsumsloft og punkt 2.6.7 Uforbrugt bevilling. Tilsvarende vil mindreindtægter indebære, at der skal udvises modsvarende mindreudgifter.