Investeringer i anlægsaktiviteter

Budgetvejledningen, punkt 2.6.11

Iværksættelse af investeringer i anlægsaktiver, herunder anskaffelser af materielle anlægsaktiver, skal forelægges for Folketingets Finansudvalg, hvis investeringen udgør 70 mio. kr. eller derover.

Der henvises til punkt 2.2.18.1 It-projekter for særlige regler om it-projekter.

Såfremt der i forbindelse med investeringer i anlægsaktiver fastsættes en levetid, som afviger fra de af Økonomistyrelsen fastsatte økonomiske levetider, kræver dette Økonomistyrelsens godkendelse forud for iværksættelse af investeringen.

Væsentlige ændringer i igangværende investeringsprojekter skal forelægges for Folketingets Finansudvalg. Ændringer, som udgør mindst 10 pct. af projektets totaludgift, er altid væsentlige ændringer. Forelæggelse skal ske snarest og senest 3 måneder efter, at institutionen blev bekendt med, at der vil ske en væsentlig ændring.

Køb af ubebyggede grunde, der ikke har hjemmel i særlig bevillingsbestemmelse i anmærkningerne, skal forelægges Finansudvalget, medmindre købet er led i et byggeprojekt, der kan gennemføres uden yderligere forelæggelse.

Ved annullering af godkendte investeringer skal Finansudvalget orienteres.