Anden bevilling

Budgetvejledningen, punkt 2.12

2.12.1 Anvendelsesområde

Bevillingstypen anden bevilling anvendes i tilfælde, hvor bevillingsformålet søges tilgodeset gennem ydelse af tilskud, udlån mv., eller gennem opkrævning af indtægter, der ikke er naturligt knyttet til drifts- og anlægsvirksomhed. Generelt anvendes denne bevillingstype, hvor øvrige bevillingstyper ikke er hensigtsmæssige, herunder reserver.

2.12.2 Bruttobevilling

Anden bevilling er en bruttobevilling. Det vil sige at udgifter og indtægter bevilliges som særskilte udgifts- og indtægtsbevillinger.

Der kan i anmærkningerne gives adgang til, at indtægter, ud over de i finansloven budgetterede, kan anvendes til en forøgelse af udgiftsbevillingen. Hvor en sådan adgang findes, redegøres der for konsekvenserne af mer- eller mindreindtægter i forbindelse med bevillingsafregningen.

2.12.3 Videreførsel af tilsagn

Der er som hovedregel ikke adgang til videreførsel af ikke forbrugte bevillinger.

For bevillinger, hvor disponeringen sker ved afgivelse af tilsagn om tilskud, kan der dog i særlig bevillingsbestemmelse i anmærkningerne gives hjemmel til, at en uforbrugt del af bevillingen kan videreføres i et år og højst med et beløb svarende til modtagne ansøgninger, som ikke et blevet afgjort i finansåret. En sådan videreførsel kan kun disponeres på tilsagn om tilskud, hvor en ansøgning er modtaget i det finansår, hvor bevillingen oprindeligt er givet.

Adgangen til at forbruge af videreført bevilling er dog betinget af bestemmelserne i punkt 2.2.12. Videreførsel af uforbrugt bevilling til efterfølgende år.

2.12.4 Administrationsudgifter

Der kan ikke af anden bevilling afholdes lønudgifter. Der kan med hjemmel i særlig bevillingsbestemmelse i anmærkningerne overføres midler til dækning af udgifter til administration, herunder løn, jf. punkt 2.6.5 Lønsumsloft. Overførslen sker som intern statslig overførsel.