Ministeriets disponering af bevillingen

Budgetvejledningen, punkt 2.11.4

Betingelser og vilkår for tilskud ydet af bevillingen fastsættes på de årlige finanslove eller ved lov eller i henhold til lov.

Ministeriets tilskud til en statsfinansieret selvejende institution kan forudbetales i rater, der som udgangspunkt skal være månedlige. Tilskud kan ydes a conto på grundlag af en aktivitetsprognose mv. A conto-betalingerne reguleres senest ved årets afslutning, når den endelige aktivitetsopgørelse foreligger.

Ministeriet kan kræve tilskud tilbagebetalt, fx hvis formålet ikke er opfyldt, eller hvis grundlaget for tilskudsberegningen eller tilskudsberegningen i øvrigt har været fejlagtig. For meget udbetalt tilskud kan modregnes i ministeriets kommende tilskudsudbetalinger til den statsfinansierede selvejende institution.

På hovedkonti af typen statsfinansieret selvejende institution opføres bevillinger, der udmøntes i form af aktivitetsafhængige tilskud (taxametertilskud), resultatafhængige tilskud samt ikke-aktivitetsafhængige tilskud til statsfinansierede selvejende institutioner.

Den aktivitetsafhængige bevilling fastsættes ud fra en i anmærkningerne fastsat takst og en forudsat aktivitet. Ministeren bemyndiges til på forslag til lov om tillægsbevilling at optage mer- og mindreudgifter på hovedkonti omfattet af bevillingstypen statsfinansieret selvejende institution, hvis aktiviteten afviger fra det i anmærkningerne forudsatte.

Ministeriet har ikke adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på en hovedkonto af typen statsfinansieret selvejende institution.

Ministeriet kan ikke afholde lønudgifter af bevillinger af typen statsfinansieret selvejende institution.