Anvendelsesområde

Budgetvejledningen, punkt 2.11.1

Bevillingstypen statsfinansieret selvejende institution anvendes, hvor bevillingsformålet søges opnået gennem ydelse af statslige tilskud til driften af selvejende institutioner. Der kan ydes tilskud til mere end én statsfinansieret selvejende institution fra samme hovedkonto, og en statsfinansieret selvejende institution kan modtage tilskud fra flere hovedkonti med forskellige bevillingstyper.

Bevillingstypen statsfinansieret selvejende institution anvendes som udgangspunkt i forbindelse med ydelse af tilskud til selvejende institutioner, der har tilknytning til staten, dog med undtagelse af visse selvejende institutioner, jf. punkt 2.11.2 Ikke omfattet af bevillingstypen.

En statsfinansieret selvejende institution er organisatorisk placeret uden for det ministerielle hierarki, og en bestyrelse er ansvarlig for institutionens samlede virke. En statsfinansieret selvejende institutions forhold er reguleret ved lov. Loven fastlægger tillige institutionens status som selvejende institution. Staten hæfter ikke for institutionens dispositioner, og institutionens formue er adskilt fra staten.

Som vilkår for tilskud fra staten er institutionen som helhed undergivet det i loven fastsatte økonomiske og indholdsmæssige tilsyn af det relevante ressortministerium.

Budgetvejledningens generelle regler (2.1 til 2.5) gælder for institutioner, der modtager tilskud fra bevillingstypen statsfinansierede selvejende institution, med mindre andet fremgår af de specifikke bestemmelser i punkt 2.11.5. Det relevante ressortministerium skal fastsætte, at statsfinansierede selvejende institutioner på ministeriets område er omfattet af budgetvejledningens punkt 2.1 til 2.5 og 2.11.5. Dette kan ske ved lov, herunder i lovens bemærkninger eller ved bekendtgørelse.