Tilskud til drift af øvrige selvejende institutioner

Budgetvejledningen, punkt 2.4.9

Tilskud til drift af statsfinansierede selvejende institutioner opføres under bevillingstypen statsfinansieret selvejende institution, jf. punkt 2.11 Statsfinansieret selvejende institution.

Visse selvejende institutioner er ikke omfattet af bevillingstypen statsfinansieret selvejende institution, og tilskud til disse øvrige selvejende institutioner er omfattet af nedenstående samt disponeringsreglerne for den pågældende bevillingstype, hvorunder tilskuddet er opført.

I forbindelse med, at der ydes tilskud til driften af øvrige selvejende institutioner, fonde, foreninger mv., skal der af tilskudsgiveren stilles relevante krav til tilskudsmodtageren, der kan sikre en god tilskudsforvaltning under hensyn til tilskuddets art og formål.
 
Hvis tilskuddet udgør 5 mio. kr. eller derover og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter, skal der stilles følgende krav: 

  • Ressortmyndigheden skal godkende vedtægter og løbende orienteres om institutionens dispositionsberettigede personer. 
  • Indgåelse af lejemål med uopsigelighed på over 10 år og anlægsudgiftslignende investeringer over 15 mio. kr. skal forelægges Finansudvalget.
  • Det kan efter forhandling mellem vedkommende ministerium og Finansministeriet bestemmes, at tilskuddet skal anvendes i overensstemmelse med de regler, der gælder for driftsbevillinger. 
  • Regnskaber skal revideres af en statsautoriseret revisor, registreret revisor eller Rigsrevisionen. 
  • Finansministeriet fastsætter eller aftaler løn- og ansættelsesvilkår for institutionens personale, medmindre andet fastsættes eller godkendes af Finansministeriet, Personalestyrelsen.
  • Institutionen skal anvende de statslige regnskabsregler efter Finansministeriets bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv., medmindre andet aftales mellem vedkommende minister og finansministeren eller fremgår af områdelovgivning.
  • Der bør udtrykkeligt tages stilling til, i hvilket omfang tilskudsmodtageren er underlagt budgetvejledningens regler mv., herunder reglerne om selvforsikring og de økonomiske konsekvenser heraf.
  • Institutionen skal i vedtægterne have bestemmelser om nettoformuens overgang til staten eller til et godkendt formål i tilfælde af institutionens ophør. 

De nævnte krav skal stilles, hvor ikke lov eller tidligere praksis, der ikke vil kunne ændres, stiller hindringer herfor. Hvor særlige hensyn fx vedrørende opfyldelsen af formålet med en tilskudsordning, kan begrunde fravigelser fra ét eller flere krav, skal dette konkret aftales med Finansministeriet. 

Eventuelle fravigelser fra ovennævnte krav, der ikke fremgår af anden lov, skal anføres i anmærkningerne til finanslovforslaget.