Tilskud til drift af øvrige selvejende institutioner

Budgetvejledningen, punkt 2.4.9

I forbindelse med, at der ydes tilskud til driften af selvejende institutioner, der ikke er opført under bevillingstypen statsfinansieret selvejende institution, samt til fonde, foreninger mv., skal der af tilskudsgiveren stilles relevante krav til tilskudsmodtageren, der kan sikre en god tilskudsforvaltning under hensyn til tilskuddets art og formål.

Hvis driftstilskuddet årligt udgør 5 mio. kr. eller derover og forventes at udgøre over halvdelen af tilskudsmodtagerens ordinære driftsindtægter (hvori ikke medregnes projektindtægter) i en periode på fire år eller mere, skal der som minimum stilles følgende krav:

  • Tilskudsmodtageren skal udarbejde en udviklingsplan/handleplan/strategi for modtagerens indsats de kommende fire år, som er i overensstemmelse med tilskuddets formål. Tilskudsmodtageren skal som minimum hvert fjerde år fremsende en statusrapport eller anden skriftlig beretning vedrørende indsatsen til ressortmyndigheden.
  • Ressortmyndigheden orienteres om vedtægtsændringer samt om ændringer i institutionens dispositionsberettigede personer.
  • Tilskudsmodtageren skal i slutningen af kalenderåret indsende et bestyrelsesgodkendt budget for det efterfølgende år til ressortmyndigheden.
  • Regnskaber skal revideres af en godkendt revisor eller Rigsrevisionen. Tilskudsmodtageren er forpligtet til senest 1. maj at indsende et regnskab for det foregående år samt revisionsprotokol til tilskudsgiveren. Ressortmyndigheden skal informeres, hvis tilskudsmodtageren skifter revisor.
  • Tilskudsmodtageren skal forpligtes til at følge rimelige lønniveauer svarende til de statslige overenskomster for tilsvarende arbejde, ligesom kilometergodtgørelse som udgangspunkt ydes efter statens laveste takst.
  • Tilskudsmodtageren skal i vedtægterne have bestemmelser om nettoformuens overgang til staten eller til et af ressortmyndigheden godkendt formål i tilfælde af institutionens ophør.

Ressortmyndigheden skal endvidere tage stilling til, i hvilket omfang tilskudsmodtageren er underlagt 1) budgetvejledningens regler mv., herunder de regler der gælder for driftsbevillinger, samt 2) de statslige regnskabsregler efter Finansministeriets bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv.

De nævnte krav skal stilles, hvor ikke lov eller tidligere praksis, der ikke vil kunne ændres, stiller hindringer herfor.

Eventuelle fravigelser fra ovennævnte krav, der ikke fremgår af anden lov, skal anføres i anmærkningerne til finanslovforslaget.