Ikke-fradragsberettiget købsmoms

Budgetvejledningen, punkt 2.4.7

Afgiftspligtigt salg skal momsregistres i overensstemmelse med bestemmelserne i momsloven. Udgifter til købsmoms vedrørende det afgiftspligtige salg refunderes af Skattestyrelsen efter bestemmelserne i momsloven.

Udgifter til købsmoms vedrørende ikke-afgiftspligtige ydelser behandles på følgende måde:

Bevillinger til drifts- og anlægsudgifter samt bevillinger, der udmøntes som tilskud til statsfinansierede selvejende institutioner, gives uden medtagelse af udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

Bevillinger til tilskud til Kofoeds Skole, Dansk Institut for Internationale Studier og Institut for Menneskerettigheder gives også uden medtagelse af udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms i det omfang, tilskuddene anvendes til køb af varer og ydelser.

Udgifter til dansk købsmoms optages i disse tilfælde som refusionsberettiget, ikke-fradragsberettiget købsmoms på regnskabet, herunder hvis virksomhedens aktiviteter er omfattet af momslovens § 13, dog med følgende undtagelser:

  1. Købsmoms på udgifter til anskaffelse, leje og drift af personkøretøjer indrettet til befordring af højest 9 personer kan ikke refunderes.
  2. Købsmoms på udgifter til kantinetilskud kan ikke refunderes.
  3. Købsmoms på udgifter til frugtordninger kan ikke refunderes.
  4. Købsmoms på udgifter til fortæring på restaurant, kro, cafeteria o.lign. kan refunderes med 25 pct.

Undtagelsesbestemmelserne i punkt 1-4 følger undtagelsesbestemmelserne i momsloven. Såfremt der sker ændringer i momsloven på områder, der svarer til de 4 undtagelser, gælder disse ændringer også for refusionsmoms.

På hotelregninger uden specifikation af udgiften til morgenmad ydes ingen momsrefusion, med mindre det fremgår, at morgenmaden er gratis.

For indtægtsdækket virksomhed, der har ikke-afgiftspligtigt salg til andre statsinstitutioner inden for ministerområdet, kan der på regnskabet optages de hertil knyttede udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms under institutionens ordinære virksomhed, jf. punkt. 2.6.8.4 Budget og regnskab.

Udgifter for ikke fradragsberettiget købsmoms kan refunderes, når finansieringen af udgifterne sker via modtagne tilskud, jf. pkt. 2.6.9.3 Budget og regnskab og 2.6.10.4 Budget og regnskab.

Udgifter til udenlandsk købsmoms kan ikke refunderes.

Kan der ikke opnås refusion for udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms, konteres ud-gifter til køb af momsbelagte ydelser inkl. moms.

Statsfinansierede selvejende institutioner omfattet af Bekendtgørelse om momskompensation for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl. afregner moms i henhold til reglerne heri. For øvrige selvejende institutioner finansieret via bevillingstypen statsfinansieret selvejende institution tilrettelægger ressortministerierne refusionsordninger efter aftale med Finansministeriet.

På grundlag af institutionernes regnskabsmæssige registrering af købsmomsen overføres regnskabstallet til finanslovens § 35, hvor det samles for staten som helhed.