Hensættelser

Budgetvejledningen, punkt 2.4.17

Udgifter til hensættelser omfatter henholdsvis hensættelser til afgivne tilsagn samt øvrige hensættelser.

Hensættelser til afgivne tilsagn budgetteres og udgiftsføres i det år, hvor tilsagnet gives, jf. punkt 2.2.11 Tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.

Øvrige hensættelser omfatter midler til dækning af forpligtelser, der er opstået i indeværende eller tidligere år, og hvor det er sandsynligt, at forpligtelsen udløses, men hvor den præcise størrelse og/eller afviklingstidspunktet for forpligtelsen er ukendt. Der skal for omkostningsbaserede bevillinger af typen driftsbevilling og statsvirksomhed budgetteres med hensættelser til sådanne forpligtelser, hvis forpligtelsen ud fra et væsentlighedssynspunkt må anses at have betydning for institutionens økonomiske drift, jf. de nærmere retningslinjer herom på ØAV. Der kan budgetteres med øvrige hensættelser på udgiftsbaserede bevillinger, såfremt der er tilvejebragt hjemmel hertil i særlig bevillingsbestemmelse.

Der henvises i øvrigt til Økonomistyrelsens vejledning om Den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser.