Modtagelse af gaver

Budgetvejledningen, punkt 2.3.5

Hvor der til modtagelsen af en gave er knyttet vilkår, som pålægger institutionen særlige forpligtelser i relation til disponeringen over bevillingen, eller hvor gaven har en værdi på 5 mio. kr. eller derover og udgør mere end 5 pct. af institutionens budgetterede bruttodriftsudgifter under den almindelige virksomhed, skal der indhentes forudgående tilslutning fra Finansministeriet. En statsfinansieret selvejende institution, jf. punkt 2.11 Statsfinansieret selvejende institution, skal indhente forudgående tilslutning fra ressortministeriet.

Tilslutning til modtagelse af private gaver skal ikke søges for fuldt eksternt finansierede anskaffelser, som ikke påvirker institutionens driftsomkostninger, uanset beløb. Tilslutning til modtagelse af private gaver skal ikke søges, såfremt institutionen har hjemmel til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, og tilsagnet om en gave vedrører en anskaffelse med henblik på anvendelse til ikke-kommercielle forskningsaktiviteter.