Modtagelse af gaver

Budgetvejledningen, punkt 2.3.5

Hvor der til modtagelsen af en gave er knyttet vilkår, som pålægger institutionen særlige forpligtelser i relation til disponeringen over bevillingen, eller hvor gaven har en værdi på 5 mio. kr. eller derover og udgør mere end 5 pct. af institutionens budgetterede bruttodriftsudgifter under den almindelige virksomhed, skal der indhentes forudgående tilslutning fra Finansministeriet. En statsfinansieret selvejende institution, jf. punkt 2.11 Statsfinansieret selvejende institution, skal indhente forudgående tilslutning fra ressortministeriet.

Tilslutning til modtagelse af private gaver skal dog ikke søges for fuldt eksternt finansierede anskaffelser, som ikke påvirker institutionens driftsomkostninger uanset beløb, eller hvor der på finansloven er hjemmel til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, jf. punkt 2.6.10 Tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed.