Priser ved salg af varer og ydelser

Budgetvejledningen, punkt 2.3.2

For institutioners salg af varer og ydelser gælder som udgangspunkt, at prisen på den enkelte vare og ydelse fastsættes således, at der ikke sker konkurrenceforvridning over for private eller offentlige konkurrenter, og således at omkostningerne dækkes.

Såfremt institutionen har monopol eller befinder sig i en monopollignende situation, udgør den pris der sikrer dækning af omkostningerne samtidig et maksimum for prisfastsættelsen på den pågældende vare eller ydelse, når afsætningen sker i Danmark.

Hvor institutionen afsætter varer eller ydelser på et marked præget af konkurrence, kan indtægterne herved overstige omkostningerne. Der skal således medregnes de omkostninger i prisen, som er nødvendige for at sikre lige konkurrence med private udbydere, ligesom der skal indregnes en fortjeneste, svarende til hvad der vil være sædvanligt for en privat udbyder. I de tilfælde hvor det er muligt at identificere en markedspris, udgør denne dog institutionens minimumspris. Det akkumulerede resultat bør som udgangspunkt ikke være negativt fire år i træk for hver enkelt type af vare eller ydelse under den almindelige virksomhed. For indtægtsdækket virksomhed må det akkumulerede resultat ikke være negativt fire år i træk, jf. punkt 2.6.8.2 Disponeringsregler (Indtægtsdækket virksomhed).

Der kan gøres undtagelse herfra i særlige tilfælde. Dette gælder områder, hvor en fuldt dækkende prisfastsættelse ville hindre formålet med ydelsen, og hvor f.eks. sociale, miljømæssige eller lignende hensyn konkret tilsiger en lavere omkostningsdækning.

Hvis institutionen sælger fællesstatslige løsninger mv., fastsættes prisen, så der sker dækning for omkostningerne ved produktion af ydelsen. Det skal fremgå af særlig bevillingsbestemmelse i finanslovens anmærkninger, hvilke ydelser der sælges som fællesstatslige løsninger.

Institutionen undersøger, om varen eller ydelsen skal pålægges salgsmoms.

Der henvises til Vejledning om prisfastsættelse, som er optaget i ØAV.