Fastsættelse af taksten for gebyrer

Budgetvejledningen, punkt 2.3.1

Opkrævning af et gebyr for myndighedsudøvelse kan kun ske med hjemmel i eller i henhold til lov eller tekstanmærkning. Taksten skal fastsættes i overensstemmelse med hjemmelsloven og grundlovens § 43.

Taksten for gebyrer mv., der ikke har skattemæssig karakter, skal administrativt fastsættes således, at der tilstræbes fuld dækning for de omkostninger, der er forbundet med det pågældende gebyrbelagte område. Mindst en gang årligt vurderes det, blandt andet på baggrund af seneste års regnskab eller det forventede resultat af årets regnskab, om omkostningerne skal reduceres eller taksten justeres for at sikre balance. Væsentlige ubalancer mellem indtægter og omkostninger på det enkelte gebyrbelagte område skal tilstræbes udlignet over en periode på maksimalt fire år, fra og med det år hvori ubalancen opstår. Dette omfatter ikke over- eller underdækning, der bidrager til at udligne tidligere års ubalance.

Der henvises til Vejledning om prisfastsættelse, som er optaget i ØAV for nærmere regler om, hvilke typer af omkostninger der skal medregnes samt rammer for gebyrjusteringer mv.

Løbende justering af gebyrtakster i henhold til ovenstående retningslinjer kræver ikke Finansministeriets godkendelse.

Varig underdækning på gebyrordninger, som ikke sker med henblik på at udligne tidligere års overdækning, kan kun forekomme med hjemmel i særlig bevillingsbestemmelse eller med Finansministeriets godkendelse.