Overførsel mellem hovedkonti

Budgetvejledningen, punkt 2.2.9

Der er som hovedregel ikke adgang til at overføre bevillingsbeløb fra én hovedkonto til en anden.

Der kan dog i anmærkningerne være givet hjemmel til at overføre bevillingsbeløb mellem hovedkonti. En sådan hjemmel, der anføres i de særlige bevillingsbestemmelser i anmærkningerne, jf. punkt 2.2.8 Bevillingsforudsætninger i anmærkningerne, giver mulighed for at overføre en andel af det bevilgede beløb fra en hovedkonto til en anden hovedkonto. Der kan ikke herved ske forøgelse af det samlede lønsumsloft, jf. punkt 2.6.5 Lønsumsloft.

En overførselsadgang anført i de særlige bevillingsbestemmelser i anmærkningerne omfatter ikke bevillinger vedrørende særskilt forudsatte aktiviteter, der i finansårets løb er givet ved aktstykke. Der kan ikke ske overførsel til eller fra lovbundne eller andre variable bevillinger, herunder taxameterstyrede bevillinger.

Der er adgang til at overføre bevilgede beløb mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder, der i anmærkningerne til finanslovsforslaget er henført til samme virksomhed, jf. punkt 2.2.1 Bevillingsbegrebet.

Der er altid adgang til at overføre bevillingsbeløb til dækning af selvforsikringsskader fra én hovedkonto til en anden, jf. punkt 2.4.4 Selvforsikringsudgifter.

Ressortomlægninger og opdeling eller sammenlægning af aktiviteter kan tillige ske ved overførsel mellem hovedkonti.

Overførsler mellem hovedkonti skal optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Interne statslige overførsler overføres direkte på regnskabet ved anvendelse af standardkonti 33 og 43. De omfatter overførsler uden modydelse i form af varer og tjenester, fx som finansieringsbidrag. Overførslerne sker dertil efter særskilt aftale mellem statslige myndigheder, eller hvor særligt forudsat i anmærkningerne. Overførsel af udgifter til administration fra bevillingstyperne reservationsbevilling og anden bevilling til en anden driftsbevilling eller statsvirksomhed sker som en intern statslig overførsel, jf. punkt 2.10.5 Administrationsudgifter og punkt 2.12.4 Administrationsudgifter.

Tilføjelse angående overførsel af låneramme mellem hovedkonti

Der er overførelsesadgang af låneramme mellem hovedkonti, hvis der i de særlige bevillingsbestemmelser i finanslovforslagets anmærkninger er givet hjemmel til at overføre bevillingsbeløb mellem de pågældende hovedkonti.

Overførelser af låneramme mellem hovedkonti skal optages på tillægsbevillingsloven.