Overførsel mellem hovedkonti

Budgetvejledningen, punkt 2.2.9

2.2.9.1 Bevillingsoverførsler

Der er som hovedregel ikke adgang til at overføre bevillingsbeløb fra én hovedkonto til en anden.

Der kan dog ved en særlig bevillingsbestemmelse være givet hjemmel til at overføre bevillingsbeløb mellem hovedkonti. Der kan ikke herved ske forøgelse af det samlede lønsumsloft, jf. dog punkt 2.6.5 Lønsumsloft.

En overførselsadgang anført i de særlige bevillingsbestemmelser i anmærkningerne omfatter ikke bevillinger vedrørende særskilt forudsatte aktiviteter, der i finansårets løb er givet ved aktstykke. Der kan ikke ske overførsel til eller fra lovbundne eller andre variable bevillinger, herunder taxameterstyrede bevillinger.

Der er altid adgang til at overføre bevilgede beløb mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder, der i anmærkningerne til finanslovsforslaget er henført til samme virksomhed, jf. punkt 2.2.1 Bevillingsbegrebet. Der er altid adgang til at overføre bevillingsbeløb til dækning af selvforsikringsskader fra én hovedkonto til en anden, jf. punkt 2.4.4 Selvforsikringsudgifter.

Ressortomlægninger og opdeling eller sammenlægning af aktiviteter kan tillige ske ved overførsel mellem hovedkonti.

Overførsler mellem hovedkonti skal optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

2.2.9.2 Interne statslige overførsler

Interne statslige overførsler overføres direkte på regnskabet ved anvendelse af standardkonti 33 og 43. De omfatter overførsler uden modydelse i form af varer eller tjenester, f.eks. som finansieringsbidrag. Interne statslige overførsler bør fremgå af anmærkningerne på finansloven, men kan dog på rammebevillinger gennemføres efter særskilt aftale mellem statslige myndigheder i løbet af finansåret. Interne statslige overførsler kan i alle tilfælde kun disponeres i overensstemmelse med den afgivende bevillings formål. Overførsel af beløb til anden anvendelse end bevillingens formål kan kun ske ved bevillingsoverførsel med optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling, jf. punkt 2.2.9.1 Bevillingsoverførsler.

Overførsel af udgifter til administration fra bevillingstyperne reservationsbevilling og anden bevilling til en driftsbevilling eller statsvirksomhed sker som en intern statslig overførsel, jf. pkt. 2.10.5. Administrationsudgifter og pkt. 2.12.4. Administrationsudgifter med hjemmel i særlig bevillingsbestemmelse i anmærkningerne.

Der henvises i øvrigt til Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser, der er optaget i ØAV.