Betingede bevillinger

Budgetvejledningen, punkt 2.2.7

I visse tilfælde er anvendelsen af en bevilling betinget af, at de enkelte dispositioner forudgående godkendes af Finansudvalget. Dispositioner i henhold til sådanne betingede bevillinger kan først gennemføres, når denne godkendelse foreligger. Der henvises til punkt 3.3 Tilvejebringelse af ny bevillingsmæssig hjemmel i løbet af finansåret. For alle betingede bevillinger gælder, at Folketingets Finansudvalg skal orienteres ved eventuel annullering af godkendte dispositioner.