Betingede bevillinger

Budgetvejledningen, punkt 2.2.7

I visse tilfælde er anvendelsen af en bevilling betinget af, at de enkelte dispositioner forudgående godkendes af Finansudvalget.

Dispositioner i henhold til sådanne betingede bevillinger kan først gennemføres, når denne godkendelse foreligger.

Der henvises til punkt 3.3 Tilvejebringelse af ny bevillingsmæssig hjemmel i løbet af finansåret.