Salg af fast ejendom

Budgetvejledningen, punkt 2.2.16.1

Udgangspunkt for salg af fast ejendom

Salg af fast ejendom skal ske ved indskud i Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme A/S). Indskud i Statens Ejendomssalg A/S sker via salg/overdragelse til Finansministeriet (som udgangspunkt til bogført værdi). Finansministeriet indskyder herefter ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme A/S) til apportindskudsværdien. Indskud kan ske uden forelæggelse for Finansudvalget, hvis apportindskudsværdien for den enkelte ejendom er under 5 mio. kr.

Salg af fast ejendom efter offentligt udbud

Hvor vægtige grunde taler for, at en fast ejendom sælges uden indskud i Statens Ejendoms-salg A/S, skal dette godkendes af Finansministeriet samt forelægges Folketingets Finansudvalg, og der skal indhentes udtalelse fra Vurderingsstyrelsen. Ejendommen sælges i så fald som udgangspunkt efter offentligt udbud. Der findes følgende undtagelser fra kravet om Finansministeriets godkendelse og forelæggelse for Folketingets Finansudvalg af salg efter offentligt udbud:

  • Finansministeriets godkendelse og forelæggelse for Folketingets Finansudvalg af salg efter offentligt udbud kræves ikke, hvis salgssummen omregnet til kontantsum ikke overstiger 5 mio. kr., og handelsvilkårene er godkendt af Vurderingsstyrelsen.
  • For Bygningsstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, Forsvarsministeriet og Naturstyrelsen kræves der ikke forelæggelse af salg efter offentligt udbud for Finansudvalget, hvis salget sker til højestbydende, salgssummen omregnet til kontantsum ikke overstiger 60 mio. kr., og handelsvilkårene er godkendt af Vurderingsstyrelsen. Finansministeriets godkendelse kræves, når salgssummen omregnet til kontantsum overstiger 5 mio. kr.

Salg af fast ejendom efter offentligt udbud skal ske i overensstemmelse med cirkulære om salg af statens faste ejendomme.

Salg af fast ejendom på anden vis end ved indskud i Statens Ejendomssalg A/S eller efter offentligt udbud

Der kan sælges på anden vis end ved indskud i Statens Ejendomssalg A/S eller efter offentligt udbud, såfremt dette er mere fordelagtigt for staten (f.eks. i tilfælde af et højere nettoprovenu eller ved salg til en statsinstitution, en kommune, en region eller en institution omfat-tet af bevillingstypen statsfinansieret selvejende institution). Alle salg uden indskud i Statens Ejendomssalg A/S eller uden offentligt udbud skal godkendes af Finansministeriet samt forelægges Folketingets Finansudvalg. Sådanne salg kan dog ske uden godkendelse fra Finansministeriet og forelæggelse for Finansudvalget, hvis salgssummen omregnet til kontantsum ikke overstiger 1 mio. kr., der ikke forefindes andre oplagte tilbudsgivere, og handelsvilkårene er godkendt af Vurderingsstyrelsen. Krav om godkendelse fra Finansministeriet og forelæggelse for Finansudvalget gælder også i de tilfælde, hvor der f.eks. sker udstykning, udmatrikulering eller arealoverførsel af ejendomme eller grunde, og de udstykkede ejendomme eller grunde har en samlet værdi på 1 mio. kr. eller derover.

Eksempler på tilfælde, hvor der kan sælges uden indskud i Statens Ejendomssalg A/S Salg efter offentligt udbud eller salg på anden vis (dvs. salg på anden vis end ved indskud i Statens Ejendomssalg A/S eller efter offentligt udbud) kan under hensyntagen til bestem-melserne i ovenstående afsnit være relevant ved salg af følgende særlige ejendomme:

  • Fast ejendom, der er beliggende på Færøerne, i Grønland eller i udlandet
  • Landbrugsejendomme og -jorder
  • Forsøgsejendomme
  • Skov- og naturområder
  • Ubebyggede arealer uden for større byer
  • Øvelsesterræner
  • Mindre bygninger med lave markedsværdier og uden udviklingsmuligheder, som er placeret på ovenstående arealer (f.eks. bunkere, skure, skovridderboliger mv.)

Salg af sådanne ejendomme kan f.eks. ske gennem en lokal ejendomsformidler, eller for så vidt angår landbrugsejendomme mv. gennem Landbrugsstyrelsen, jf. i øvrigt nedenfor om salg af landbrugsejendomme mv.

Tabel 2.1
Beløbsgrænser for forelæggelse for Finansministeriet og Folketingets Finansudvalg
Mio. kr. Bygningsstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, Forsvarsministeriet og Naturstyrelsen Øvrige statslige institutioner
Finansministeriet     
Indskud i Statens Ejendomssalg A/S - -
Offentlig udbud 5 5
Salg på anden vis 1 1
Folketingets Finansudvalg    
Indskud i Statens Ejendomssalg A/S 5 5
Offentligt udbud 60 5
Salg på anden vis  1 1

Der henvises til punkt 2.11.5.6 Ejendomskøb og –salg (under statsfinansieret selvejende institution) for regler gældende for salg af fast ejendom fra statsfinansierede selvejende institutioner.