Salg af fast ejendom mv

Budgetvejledningen, punkt 2.2.16

2.2.16.1 Salg af fast ejendom

Salg af fast ejendom skal ske ved indskud i Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme A/S). Indskud i Statens Ejendomssalg A/S sker via et salg/overdragelse til Finansministeriet (som udgangspunkt til bogført værdi). Finansministeriet indskyder herefter ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S til apportindskudsværdien. Indskud kan ske uden forelæggelse for Finansudvalget, hvis apportindskudsværdien for den enkelte ejendom er under 5 mio. kr.

Hvor vægtige grunde taler for, at en fast ejendom sælges uden indskud i Statens Ejendomssalg A/S, skal dette godkendes af Finansministeriet samt forelægges Folketingets Finansudvalg. Ejendommen sælges i så fald som udgangspunkt efter offentligt udbud i overensstemmelse med cirkulære om salg af statens faste ejendomme. Forelæggelse for Finansudvalget kan udelades, hvis den forventede salgssum omregnet til kontantsum ikke overstiger 5 mio. kr., og handelsvilkårene er godkendt af Vurderingsstyrelsen. For Bygningsstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, Forsvarsministeriet og Naturstyrelsen kan salg efter offentligt udbud ske uden forelæggelse for Finansudvalget, hvis salget sker til højestbydende, salgssummen omregnet til kontantsum ikke overstiger 60 mio. kr., og handelsvilkårene er godkendt af Vurderingsstyrelsen.

Salg af fast ejendom, der er beliggende på Færøerne, i Grønland eller i udlandet, salg af landbrugsejendomme og -jorder, forsøgsejendomme, skov- og naturområder, ubebyggede arealer udenfor større byer, øvelsesterræner samt mindre bygninger med lave markedsværdier og uden udviklingsmuligheder, placeret på de pågældende arealer (f.eks. bunkere, skure, skovridderboliger mv.), kan ske ved indskud i Statens Ejendomssalg A/S, ved offentligt udbud i henhold til cirkulære om salg af statens faste ejendomme eller på anden vis, såfremt dette er mere fordelagtigt for staten. Salget kan f.eks. ske gennem en lokal ejendomsformidler, eller for så vidt angår landbrugsejendomme mv. gennem Landbrugsstyrelsen, jf. i øvrigt nedenfor om salg af landbrugsejendomme mv.

Alle salg uden indskud i Statens Ejendomssalg A/S eller uden offentligt udbud skal godkendes af Finansministeriet samt forelægges Folketingets Finansudvalg. Sådanne salg kan dog ske uden godkendelse fra Finansministeriet og forelæggelse for Finansudvalget, hvis salgssummen omregnet til kontantsum ikke overstiger 1 mio. kr., der ikke forefindes andre oplagte tilbudsgivere og handelsvilkårene er godkendt af Vurderingsstyrelsen. Krav om godkendelse fra Finansministeriet og forelæggelse for Finansudvalget gælder også i de tilfælde, hvor der f.eks. sker udstykning, udmatrikulering eller arealoverførsel, så de udstykkede dele hver især ikke opfylder betingelserne herfor, men hvor dette gælder for den samlede ejendom eller grund.

 

Tabel 1  
Beløbsgrænser for forelæggelse for Finansudvalget   
Mio kr. Bygningsstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, Forsvarsministeriet og Naturstyrelsen Øvrige statslige institutioner               
   
Indskud i Freja              5 mio. kr. 5 mio. kr.
Offentligt udbud 60 mio. kr. 5 mio. kr.
Salg på anden vis 1 mio. kr. 1 mio. kr.

For regler gældende for salg af fast ejendom fra statsfinansierede selvejende institutioner henvises til punkt 2.11.5.6 Ejendomskøb og -salg (under statsfinansieret selvejende institution).

2.2.16.2 Øvrige regler ved salg af fast ejendom

Indtægter og salgsudgifter

Indtægter ved ekspropriation af statslig ejendom kan modtages uden forelæggelse for Finansudvalget mod optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling. Tilsvarende gælder, hvor et salg træder i stedet for ekspropriation.

Salgsudgifter ved ejendomssalg kan optages på forslag til lov om tillægsbevilling. Efter fradrag af direkte salgsudgifter og efter nulstilling af ejendommens bogførte værdi tilgår nettoindtægter vedrørende ejendomssalg statskassen. Dispositioner, der medfører en mindre salgsindtægt end forudsat ved bevillingen, kan kun gennemføres i det omfang, det ved bevillingen er forudsat, at dele af salgsindtægten er anslået.

Finansministeren kan i forbindelse med indskud i Statens Ejendomssalg A/S af fast ejendom, hvis apportindskudsværdi ikke overstiger 5 mio. kr., erhverve aktier i Statens Ejendomssalg A/S.

Salg af landbrugsejendomme mv.

Lov om landbrugsejendomme indeholder særlige regler for erhvervelse af og omlægning af jorder mellem landbrugsejendomme. Ved salg af landbrugsjorder, herunder arealer, der kan anvendes til græsning mv., der er beliggende i landzone, jf. lov om planlægning, og som ikke i forvejen er undergivet landbrugspligt, skal det fremgå af salgsbetingelserne, at arealerne skal afhændes efter reglerne i lov om landbrugsejendomme mv. Der er fastsat nærmere regler herom i cirkulære om salg af statens faste ejendomme. Hvor der ikke på det pågældende ministerområde er erfaring inden for køb og salg af landbrugsejendomme, søges rådgivning hos Landbrugsstyrelsen.

Salg til en statsinstitution

Ved salg af fast ejendom fra en statsinstitution til en anden statsinstitution, skal salget som udgangspunkt ske til den bogførte værdi. Salg fra en statsinstitution til en anden statsinstitution forelægges for Finansudvalget, såfremt salget sker til en anden værdi end den bogførte værdi, og salget ikke sker som led i indskud i Statens Ejendomssalg A/S.

Salg til en kommune eller en region

Ved salg af en ejendom til en kommune, en region, eller en institution omfattet af bevillingstypen statsfinansieret selvejende institution, indsættes i salgsaftalen en gevinstklausul om, at staten modtager halvdelen af differencen mellem den nuværende salgspris og en evt. højere videresalgspris, såfremt ejendommen videresælges helt eller delvist inden 10 år fra den aftalte overtagelsesdato for en højere pris end den kontante salgspris. Gevinstklausulen skal tinglyses.

Vederlagsfri overdragelse

Ved vederlagsfri overdragelse af en ejendom, skal det i overdragelsesaftalen fastsættes, at staten skal tilbydes at overtage ejendommen på samme vilkår som den er overdraget, når modtageren ikke længere vil gøre brug af ejendommen. Vilkårene for handlen skal tinglyses.

Ubenyttede ejendomme

Statsinstitutioner, som ikke anvender eller forventer ikke at anvende en ejendom til formål, som det påhviler den pågældende institution at varetage, skal på et så tidligt tidspunkt som muligt indberette dette til Bygningsstyrelsen og overveje salg.

Statsstøtte

Det skal sikres, at salg af en fast ejendom ikke indebærer statsstøtte, jf. Europa-Kommissionens meddelelse om statsstøtteelementer i forbindelse med offentlige myndigheders salg af jord og bygninger (EFT C 209 af 10.7.1997).