Garantier og statsforskrivninger

Budgetvejledningen, punkt 2.2.15

Garantier og statsforskrivninger kan kun udstedes med hjemmel i lov eller tekstanmærkning. Allerede udstedte garantier og statsforskrivninger kræver ikke hjemmel i lov eller tekstanmærkning. Om indfrielse af garantier og statsforskrivninger henvises til punkt 2.4.2 Indfrielse af garantier og statsforskrivninger.

Ved udstedelse af en ny garanti eller ydelse af et nyt genudlån skal der tilvejebringes finan-siering svarende til den beregnede statsfinansielle risiko ved garantien/genudlånet. Finansieringen kan blive tilvejebragt i form af garanti-/låneprovision fra modtageren, statslig finansiering inden for det statslige delloft for driftsudgifter eller en kombination heraf. Ved statslige kapitalindskud skal der også tilvejebringes finansiering svarende til den beregnede statsfinansielle risiko. For bevillingsmæssig håndtering og fastsættelse af den statsfinansielle risiko rettes henvendelse til Finansministeriet.

Ved udstedelse af en ny garanti eller ydelse af et nyt genudlån skal der desuden fastsættes begrænsninger af garantien/genudlånet, herunder:

  • En klar beskrivelse af formål og anvendelsesområde
  • En øvre garanti-/låneramme (herunder evt. profil for indfasning)
  • En optagelses- og tilbagebetalingsperiode for genudlån og lånegarantier eller en gyldighedsperiode for garantier.

Statslige udlån der ikke har karakter af genudlån kan kun ydes fra udgiftsbaserede bevillinger og kræver hjemmel i særlig bevillingsbestemmelse. For disse typer af udlån rettes der henvendelse til Finansministeriet med henblik på at vurdere behovet for finansiering af den statsfinansielle risiko.

Såfremt der ved gennemførelse af ovenfor nævnte dispositioner er en klar forventning om et fremtidigt statsligt tab, bør det overvejes at udgiftsføre et tilskud frem for at afholde løbende udgifter til den beregnede statsfinansielle risiko.

Der henvises endvidere til lov om bemyndigelse til optagelse af statslån og lov om provision af visse lån optaget med statsgaranti.