Tilsagn om tilskud

Budgetvejledningen, punkt 2.2.11

Ved afgivelse af tilsagn om tilskud budgetteres og udgiftsføres hele det beløb, der gives tilsagn for, i det år, hvor tilsagnet gives, uanset om en del af udbetalingen falder i senere år. Bevillingen og en eventuel videreførsel udgør således rammen for årets tilsagn.

Udgiftsførelse ved tilsagn om tilskud står i modsætning til udgiftsførelse i forbindelse med flerårige driftstilskud, hvor udgiften udgiftsføres løbende, jf. punkt 2.2.10 Flerårige dispositioner.   

Hvor statens forpligtelse ikke kan opgøres endeligt i finansåret, men afhænger af udviklingen i eksempelvis rente eller inflation, budgetteres og udgiftsføres på grundlag af et skøn ud fra langsigtede forventninger til de størrelser, der påvirker statens forpligtelse.

Hvor størrelsen af statens forpligtelse afhænger af vilkårene for tilskudsmodtagers finansiering af aktiviteten, og hvor der er en tidsmæssig forskydning mellem afgivelsen af tilsagnet og den endelige finansiering af den aktivitet, der ydes tilskud til, udgifts- eller indtægtsføres ændringer i den samlede forpligtelse, når størrelsen af denne kan opgøres og senest i forbindelse med den endelige finansiering. 

For tilsagnsordninger, hvor der ydes et løbende tilskud over en årrække til aktiviteter finansieret af tilskudsmodtageren, eksempelvis tilskud til renter og afdrag, udgiftsføres der svarende til nutidsværdien af statens samlede forpligtelse, idet de fremtidige betalinger tilbagediskonteres med statens lånerente. I de følgende år udgiftsføres en årlig opskrivning af tilsagnet, der modsvarer tilbagediskonteringen (diskonteringsudgiften). Størrelsen af diskonteringsrenten fastsættes på de årlige bevillingslove.

Tilsagn, der annulleres, indtægtsføres som en negativ udgift under den pågældende konto (nettokontering). Ved tilbagebetaling af tilskud som følge af ændrede forudsætninger eller fejl i tilskudsgrundlaget anvendes samme princip som ved annullering af et tilsagn. Sker tilbagebetalingen af andre grunde, konteres tilbagebetalingen som en indtægt og kan ikke genanvendes.

Tilbagebetalinger, der skal konteres som en indtægt, omfatter f.eks. tilbagebetalinger fra ophørte ordninger, der ikke længere eksisterer, eller tilbagebetalinger fra projekter med underskudsgaranti, hvor dele af garantien ikke udnyttes. Der henvises i øvrigt til  vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagnsordninger på tilskudsområdet, (pdf), der er optaget i ØAV.