Flerårige dispositioner

Budgetvejledningen, punkt 2.2.10

Det vil som led i varetagelsen af statslige driftsopgaver ofte være nødvendigt at foretage dispositioner, der indebærer indgåelse af forpligtelser eller skabelse af fordringer med udgifts- eller indtægtsvirkning i et senere finansår. Sådanne flerårige dispositioner kræver hjemmel.

Hjemlen kan foreligge i kraft af disponeringsreglerne eller i form af bestemmelser ved lov.

Endvidere kan hjemlen til i et finansår at disponere med udgiftsvirkning i et senere finansår fremgå af forudsætningerne for bevillingen i det første finansår. Bevillinger til bygge- og anlægsarbejder må således anses for givet under den forudsætning, at der kan indgås aftaler, der medfører anlægsudgifter i senere finansår, hvis kontraheringen er nødvendig af hensyn til den valgte entrepriseform og forudsat, at den godkendte totaludgift for projektet ikke overskrides. Tilsvarende gælder for investeringer i anskaffelser, it-projekter mv. inden for en statslig virksomheds låneramme.

De samme forudsætninger gælder tillige for antagelse af personale og lignende almindelige, løbende kontraktforhold.

For driftsbevillinger og bevillinger af typen statsvirksomhed gælder særligt, at der er adgang til at foretage investeringer, der skal afskrives og dermed har udgiftsvirkning i de efterfølgende år, under forudsætning af overholdelse af gældende forelæggelsesregler og den fastsatte låneramme.

Hjemlen kan også gives ved optagelse af særlig bevillingsbestemmelse i det finansår, hvor forpligtelsen indgås eller fordringen skabes. Dette kan f.eks. være relevant i de helt særlige tilfælde, hvor flerårige dispositioner søges anvendt til andet end driftsmæssige formål.

Hvor der som konsekvens af forpligtelser indgået i et finansår afholdes udgifter i et senere finansår, skal der foreligge bevilling til udgiften i det finansår, hvor den afholdes, og flerårige dispositioner skal foretages under hensyntagen hertil.

Flerårige, retligt bindende forpligtelser vedrørende projekttilskud udgiftsføres som tilsagn, jf. punkt 2.2.11 Tilsagn om tilskud i fremtidige finansår og ikke flerårige dispositioner.