Flerårige dispositioner

Budgetvejledningen, punkt 2.2.10

Dispositioner, der indebærer indgåelse af forpligtelser eller skabelse af fordringer med udgifts- eller indtægtsvirkning i et senere finansår, kræver særlig hjemmel.

Hjemlen kan foreligge i kraft af disponeringsreglerne eller i form af bestemmelser i særlig lov, der fx fastsætter regler for afgivelse af garantier, andre forpligtelser eller for pålæggelse af skatter og afgifter. 

Hjemlen kan også gives i tekstanmærkning til finanslov for det finansår, hvor forpligtelsen indgås eller fordringen skabes. 

Endvidere kan hjemlen til i et finansår at disponere med udgiftsvirkning i et senere finansår fremgå af forudsætningerne for bevillingen i det første finansår. Bevillinger til bygge- og anlægsarbejder må således anses for givet under den forudsætning, at der kan indgås aftaler, der medfører anlægsudgifter i senere finansår, hvis kontraheringen er nødvendig af hensyn til den valgte entrepriseform og forudsat, at den godkendte totaludgift for projektet ikke overskrides. Tilsvarende gælder for investeringer i anskaffelser, it-projekter mv. inden for en statslig virksomheds låneramme.

De samme forudsætninger gælder tillige for antagelse af personale og lignende almindelige, løbende kontraktforhold.

For driftsbevillinger og bevillinger af typen statsvirksomhed gælder særligt, at der er adgang til at foretage investeringer, der skal afskrives og dermed har udgiftsvirkning i de efterfølgende år, under forudsætning af overholdelse af gældende forelæggelsesregler og den fastsatte låneramme.

Endelig kan hjemlen til i et finansår at indgå forpligtelser med udgiftsvirkning i senere finansår skabes ved Finansudvalgets tilslutning til forpligtelsens indgåelse. Der skal optages en tekstanmærkning på forslag til lov om tillægsbevilling, såfremt den tilsvarende hjemmel på finansloven ville have fordret en tekstanmærkning, jf. blandt andet punkt 2.2.15 Garantier og statsforskrivninger.

Hvor der som konsekvens af forpligtelser indgået i et finansår afholdes udgifter i et senere finansår, skal der foreligge bevilling til udgiften i det finansår, hvor den afholdes, og flerårige dispositioner skal foretages under hensyntagen hertil.