Revision

Budgetvejledningen, punkt 1.6

Revisionen af statsregnskabet udføres af de af Folketinget valgte statsrevisorer, jf. grundlovens § 47, stk. 2, og lov om statsrevisorerne, i samarbejde med rigsrevisor, jf. lov om revisionen af statens regnskaber m.m. (rigsrevisorloven).

Ved revisionen af statsregnskabet og med henblik på udarbejdelse af beretning om revision af statsregnskabet gennemgår Rigsrevisionen virksomhedernes årsrapporter. Endvidere gennemgås de enkelte ministeriers redegørelser for mer- eller mindreforbrug i forhold til de på bevillingslovene optagne bevillinger, de såkaldte regnskabsmæssige forklaringer.

På grundlag af beretningen om revisionen af statsregnskabet og de enkeltberetninger, rigsrevisor har udarbejdet i løbet af finansåret, samt ministrenes redegørelser, rigsrevisors bemærkninger hertil og statsrevisorernes bemærkninger til sagerne i deres helhed, afgiver statsrevisorerne en endelig betænkning over statsregnskabet og indstilling om Folketingets beslutning vedrørende regnskabet, jf. grundlovens § 47, stk.3.

Betænkningen behandles i Folketingets Finansudvalg, der eventuelt vil indhente supplerende oplysninger og redegørelser om de af statsrevisorerne fremdragne sager.

Finansudvalget udarbejder forslag til folketingsbeslutning om statsregnskabet. Folketingets endelige beslutning vedrørende regnskabet vil normalt kunne tages ca. halvandet år efter det pågældende finansårs udløb.