Økonomistyring

Budgetvejledning, punkt 1.4

Inden for de givne udgiftsmæssige og bevillingsmæssige rammer, skal økonomistyring sikre sammenhæng og gennemsigtighed i styringen. Det gælder styringen af faglige og økonomiske mål og resultater samt styringen af aktiviteter og ressourcer.

Departementer og andre statslige virksomheder er omfattet af kravene til god økonomistyring i staten, der fremgår af Cirkulære om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning.

Det indebærer bl.a., at departementer og virksomheder forud for finansåret skal udarbejde periodiserede grundbudgetter for bevillinger af typen driftsbevilling, statsvirksomhed, reser-vationsbevilling, anlægsbevilling og statsfinansieret selvejende institution. For bevillinger af typen lovbunden bevilling og anden bevilling skal der udarbejdes periodiserede grundbudgetter i det omfang, bevillingen er omfattet af det statslige udgiftsloft. Grundbudgetterne og prognoserne skal revideres ved kvartalsvise koncernopfølgninger.

Virksomhederne skal foretage måneds- og kvartalsvise budget- og regnskabsopfølgninger på relevante hovedkonti. Departementet skal endvidere kvartalsvist foretage en budget- og regnskabsopfølgning (koncernopfølgning) for alle relevante hovedkonti på ministerområdet.

Departementernes kvartalsvise koncernopfølgning for 1. og 2. kvartal danner grundlag for den forudgående udgiftskontrol, mens koncernopfølgning 4 danner grundlag for den efterfølgende udgiftskontrol i medfør af budgetloven, jf. afsnit 1.2.3.