Økonomistyring

Budgetvejledning, punkt 1.4

Inden for de givne udgiftsmæssige og bevillingsmæssige rammer, skal økonomistyring sikre sammenhæng og gennemsigtighed i styringen. Det gælder styringen af faglige og økonomiske mål og resultater samt styringen af aktiviteter og ressourcer.

Departementer og andre statslige virksomheder er omfattet af kravene til god økonomistyring i staten, der fremgår af Cirkulære om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning.

Det indebærer bl.a., at departementer og virksomheder forud for finansåret skal udarbejde periodiserede grundbudgetter for bevillinger af typen driftsbevilling, statsvirksomhed, reservationsbevilling, anlægsbevilling og statsfinansieret selvejende institution. For bevillinger af typen lovbunden bevilling og anden bevilling skal der udarbejdes periodiserede grundbudgetter i det omfang bevillingen er omfattet af det statslige udgiftsloft. Grundbudgetterne og prognoserne skal revideres ved kvartalvise koncernopfølgninger.

Virksomhederne skal foretage månedsvise og kvartalsvise budget- og regnskabsopfølgninger på relevante hovedkonti. Departementet skal endvidere kvartalvist foretage en budget- og regnskabsopfølgning (koncernopfølgning) for alle relevante hovedkonti på ministerområdet.

Departementernes kvartalvise koncernopfølgning for 1. og 2. kvartal danner grundlag for den forudgående udgiftskontrol i medfør af budgetloven, jf. afsnit 1.2.3.