Udgiftsstyring

Budgetvejledningen, punkt 1.2

Den overordnede udgiftsstyring i stat, kommuner og regioner er tilrettelagt ud fra de finans-politiske målsætninger, der følger af Danmarks tilslutning til EU’s finanspagt, herunder særligt finanspagtens artikel 3. Denne artikel bestemmer, at den samlede budgetstilling på de samlede offentlige finanser skal være i balance eller udvise et overskud. Dette kan anses for overholdt, hvis den årlige strukturelle offentlige saldo udviser et underskud på maksimalt 0,5 pct. af BNP.

Finanspagtens artikel 3 er implementeret ved budgetloven (lov nr. 547 af 18. juni 2012), hvorved der er indført en grundregel om budgetbalance i det danske budgetsystem. Der er også med budgetloven indført en korrektionsmekanisme, hvorefter finansministeren hvert år i august måned i forbindelse med fremsættelsen af finanslovforslaget skal foretage en opgørelse af den strukturelle saldo for det følgende finansår.

Det er finansministeren, der tilrettelægger udgiftsstyringen i overensstemmelse med de finanspolitiske målsætninger.