Finansår 2019

Her findes udmøntningsaftalen for finansåret samt satspuljeopgørelser og projektoversigt for finansåret.

Projektoversigt 2019

Oversigt over aktuelle satspuljebevillinger i årene 2018-2023 fra alle udmøntningsaftaler til og med finansår 2019. Bagerst i oversigten er vist sammenfattende fordelinger af projektregistreringerne på hhv. ressort, varighed og bevillingstype. Eventuelle senere korrektioner af projektoplysninger indarbejdes ikke i denne oversigt.

Projektoversigt 2019 (pdf)

Note: Oversigten er baseret på ressortministeriernes indberetninger til Satspuljedatabasen og er valideret og godkendt af ministerierne. 

Aftale for 2019

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2019 (pdf)

Akkumuleret satspuljeramme og beregning af satspuljen for 2019

Der bliver hvert år beregnet et puljebeløb på maksimalt 0,3 pct. af de samlede offentlige udgifter til satsregulerede overførselsindkomster i året 2 år forud for finansåret. Beløbet bliver tillagt satspuljen, hvis ændringen i årslønnen 2 år forud for finansåret er højere end 2,0 pct. Oversigten viser de beløb (inkl. gennemførte puljekorrektioner), som er tilført satspuljen i perioden frem til og med finansåret samt den opgjorte satsreguleringspulje for finansåret. Satspuljens størrelse fastsættes ved en tekstanmærkning på finansloven.

Akkumuleret satspuljeramme og beregning af satspuljen for 2019 (pdf)

Note: I opgørelsen af satspuljen for 2019 er indregnet tilbageførsel af uforbrugte midler på 104,4 mio. kr., som forudsættes udmøntet med 26,1 mio. kr. i hvert af årene 2019-2022. Endvidere er indregnet tilbageførsler som følge af forslag til omprioritering af uforbrugte midler på 192,8 mio. kr., som forudsættes udmøntet med 48,2 mio. kr. i hvert af årene 2019-2022. Hertil kommer en bagudrettet éngangskorrektion af satsreguleringspuljen på i alt 63,8 mio. kr. som følge af en konstateret fejlregistrering i projektoversigten for perioden 2015-2018. Éngangskorrektionen er indregnet med 15,9 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020 samt 16,0 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022.

Tilbageførsler på grund af svindel

Efter ovennævnte opgørelse af satspuljen for 2019 har et bredt politisk flertal ved udgangen af oktober 2018 besluttet, at der fra 2019 bliver ført en del af de penge tilbage til satspuljen, som er forsvundet fra puljen på grund af svindel i forbindelse med Socialministeriets administration af satspuljen. Da det samlede beløb for svindlen ikke er klarlagt endnu, har satspuljepartierne besluttet i første omgang at tilbageføre i alt 80 mio. kr. til satspuljen i perioden 2019-2022 fordelt med 20 mio. kr. i hvert af årene.

Oversigt over regnskabstal for satsregulerede indkomstoverførsler i 2017 samt beregnet puljebeløb i 2019

Oversigten indeholder regnskabstal for de satsregulerede indkomstoverførsler, som i henhold til den for finansåret gældende bekendtgørelse om beregning af satsreguleringsprocenten mv. indgår i beregningsgrundlaget for finansårets puljebeløb. Puljebeløbet beregnes som en procentdel af summen af de opgjorte udgifter til satsregulerede indkomstoverførsler og offentliggøres ved bekendtgørelse.

Regnskabstal for satsregulerede indkomstoverførsler i 2017 samt beregnet puljebeløb i 2019 (pdf)

Note: Oversigten er baseret på ressortministeriernes indberetninger af satsregulerede indkomstoverførsler og er valideret og godkendt af ministerierne.