Finansår 2018

Her findes udmøntningsaftalen for finansåret samt satspuljeopgørelser og projektoversigt for finansåret.

Projektoversigt 2018

Oversigt over aktuelle satspuljebevillinger i årene 2017-2022 fra alle udmøntningsaftaler til og med finansår 2018. Bagerst i oversigten er vist sammenfattende fordelinger af projektregistreringerne på hhv. ressort, varighed og bevillingstype. Eventuelle senere korrektioner af projektoplysninger indarbejdes ikke i denne oversigt.

Projektoversigt 2018 (pdf)

Note: Oversigten er baseret på ressortministeriernes indberetninger til Satspuljedatabasen og er valideret og godkendt af ministerierne. 

Aftale for 2018

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2018 (pdf)

Akkumuleret satspuljeramme og beregning af satspuljen for 2018

Der bliver hvert år beregnet et puljebeløb på maksimalt 0,3 pct. af de samlede offentlige udgifter til satsregulerede overførselsindkomster i året 2 år forud for finansåret. Beløbet bliver tillagt satspuljen, hvis ændringen i årslønnen 2 år forud for finansåret er højere end 2,0 pct. Oversigten viser de beløb (inkl. gennemførte puljekorrektioner), som er tilført satspuljen i perioden frem til og med finansåret samt den opgjorte satsreguleringspulje for finansåret. Satspuljens størrelse fastsættes ved en tekstanmærkning på finansloven.

Akkumuleret satspuljeramme og beregning af satspuljen for 2018 (pdf)

Note: I opgørelsen af satspuljen for 2018 er indregnet tilbageførsel af uforbrugte midler på 74,7 mio. kr., som forudsættes udmøntet med 18,7 mio. kr. i hvert af årene 2018-2020 og 18,6 mio. kr. i 2021. Endvidere er indregnet tilbageførsler som følge af forslag til omprioritering af uforbrugte midler på 117,5 mio. kr., som forudsættes udmøntet med 29,4 mio. kr. i hvert af årene 2018-2020 og 29,3 mio. kr. i 2021.

Oversigt over regnskabstal for satsregulerede indkomstoverførsler i 2016 samt beregnet puljebeløb i 2018

Oversigten indeholder regnskabstal for de satsregulerede indkomstoverførsler, som i henhold til den for finansåret gældende bekendtgørelse om beregning af satsreguleringsprocenten mv. indgår i beregningsgrundlaget for finansårets puljebeløb. Puljebeløbet beregnes som en procentdel af summen af de opgjorte udgifter til satsregulerede indkomstoverførsler og offentliggøres ved bekendtgørelse.

Regnskabstal for satsregulerede indkomstoverførsler i 2016 samt beregnet puljebeløb i 2018 (pdf)

Note: Oversigten er baseret på ressortministeriernes indberetninger af satsregulerede indkomstoverførsler og er valideret og godkendt af ministerierne.