Finansår 2017

Her findes udmøntningsaftalen for finansåret samt satspuljeopgørelser og projektoversigt for finansåret.

Projektoversigt 2017

Oversigt over aktuelle satspuljebevillinger i årene 2016-2021 fra alle udmøntningsaftaler til og med finansår 2017. Bagerst i oversigten er vist sammenfattende fordelinger af projektregistreringerne på hhv. ressort, varighed og bevillingstype. Eventuelle senere korrektioner af projektoplysninger indarbejdes ikke i denne oversigt.

Projektoversigt 2017 (pdf)

Note: Oversigten er baseret på ressortministeriernes indberetninger til Satspuljedatabasen og er valideret og godkendt af ministerierne. 

Aftale for 2017

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 (pdf)

Akkumuleret satspuljeramme og beregning af satspuljen for 2017

Der bliver hvert år beregnet et puljebeløb på maksimalt 0,3 pct. af de samlede offentlige udgifter til satsregulerede overførselsindkomster i året 2 år forud for finansåret. Beløbet bliver tillagt satspuljen, hvis ændringen i årslønnen 2 år forud for finansåret er højere end 2,0 pct. Oversigten viser de beløb (inkl. gennemførte puljekorrektioner), som er tilført satspuljen i perioden frem til og med finansåret samt den opgjorte satsreguleringspulje for finansåret. Satspuljens størrelse fastsættes ved en tekstanmærkning på finansloven.

Akkumuleret satspuljeramme og beregning af satspuljen for 2017 (pdf)

Oversigt over regnskabstal for satsregulerede indkomstoverførsler i 2015 samt beregnet puljebeløb i 2017

Oversigten indeholder regnskabstal for de satsregulerede indkomstoverførsler, som i henhold til den for finansåret gældende bekendtgørelse om beregning af satsreguleringsprocenten mv. indgår i beregningsgrundlaget for finansårets puljebeløb. Puljebeløbet beregnes som en procentdel af summen af de opgjorte udgifter til satsregulerede indkomstoverførsler og offentliggøres ved bekendtgørelse.

Regnskabstal for satsregulerede indkomstoverførsler i 2015 samt beregnet puljebeløb i 2017 (pdf)

Note: Oversigten er baseret på ressortministeriernes indberetninger af satsregulerede indkomstoverførsler og er valideret og godkendt af ministerierne.