Satspuljen

Satspuljen er afskaffet med virkning fra 2020.

Satspuljen var et beløb, som hvert år i perioden 1993-2019 blev afsat til initiativer, der har til formål at forbedre vilkårene for svage og udsatte grupper samt personer på overførselsindkomst.

Afskaffelse af satspuljen

Med aftale om finansloven for 2019 blev forliget om satspuljen fra 2015 opsagt med henblik på ophør af satspuljen som del af "Aftale om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere".

Med virkning fra 1. januar 2020 er satspuljen afskaffet, jf. § 14 i Lov nr 339 af 02/04/2019 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love.

Nytilførsler til satspuljen er således ophørt fra 2020. Som led i det nye forlig udmøntes i stedet en årlig reserve svarende til de resterende frigivne midler i fremtidige finansår, der følger af "Aftale om udmøntning af satspuljen for 2019", samt et beløb svarende til niveauet for den gennemsnitlige årlige tilførsel til satspuljen som følge af uforbrugte midler og omprioritering af opsparing i perioden 2015-2019. Denne reserve anvendes fortsat til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområde mv. 

Udmøntningsaftaler og opgørelser 1993-2019 

I menuen til venstre er for de enkelte finansår i perioden givet oplysning om følgende:

 

  • Aftalen mellem regeringen og satspuljepartierne om udmøntningen af finansårets satsreguleringspulje.
  • Puljebeløbet, som er det beløb, der i finansåret tillægges den samlede satspulje. Den samlede satspulje består af de akkumulerede, årlige puljebeløb. 
  • Satsreguleringspuljen, som er den samlede satspuljebevilling, der i finansåret udmøntes til nye satspuljeinitiativer på Finansloven.
  • Projektoversigt med aktuelle satspuljebevillinger.