Rammebudgettering

Budgetlægningsprocessen omfatter de ministerfordelte udgifter, hvilket vil sige drifts-, anlægs- og overførselsudgifter på ministerområderne, samt udgifter til Kongehuset, Folketinget, Pensionsvæsenet og Generelle reserver.

Den samlede ramme for de ministerfordelte udgifter opdeles i rammer for de enkelte ministerområder. Inden for ministerområdet foretager ressortministeriet en fordeling af rammerne på styrelser og institutioner mv., der så har til opgave at udarbejdet et budget inden for den tildelte ramme. Det endelige finanslovforslag bygges herefter op ved en samling af de enkelte delbidrag.

Finansministeriet skal påse, at ministeriernes prioritering er samordnet med de øvrige udgiftsområder på statens budget samt i øvrigt med de overordnede principper og hensyn, som regeringens udgiftspolitik sigter mod at tilgodese.