Rammeansvar og initiativforpligtelse

Rammesystemet muliggør en decentralisering, hvor de enkelte ministre får bemyndigelse til at disponere over en ramme sammensat af en række bevillinger på deres respektive områder.

Sammen med decentraliseringen følger et ansvar for at overholde de fastsatte rammer. Ministerierne er således forpligtet til at søge udgifterne i bevillingsåret afholdt inden for de på finansloven fastsatte bevillingsrammer.

Det er derfor ministeriernes ansvar at følge udviklingen både på det bevillingsstyrede område og vedrørende de ikke-bevillingsstyrede udgifter og indtægter.

Ministrene har i den forbindelse en initiativforpligtigelse. Hvis budgetterne skrider på et rammestyret område, har ministeren en forpligtigelse til at søge overskridelsen finansieret gennem kompenserende besparelser andre steder inden for den samlede ramme. Ministrene er ligeledes forpligtet til at informere Finansministeriet og Folketingets Finansudvalg om ændrede forudsætninger, f.eks. for de lovbundne udgiftsområder. 

Opfølgning i forbindelse med udarbejdelse af bidrag til FFL

Ministeriernes finanslovbidrag skal udarbejdes inden for de rammer, der er fastsat for de enkelte ministerier i rammebrevet fra finansministeren, der udsendes primo året før.

Såfremt et ministeriums udgifter sammenlagt vil overstige de udmeldte rammer, må der tages initiativ til ændring af den lovgivning, der er gældende for ministeriets udgiftsordninger, eller udgiftsbegrænsningen må gennemføres administrativt, herunder ved besparelser på bevillingsstyrede udgifter.


Lader en påtænkt lovgivning sig ikke gennemføre inden finanslovforslagets fremsættelse, udformes bidraget under forudsætning af lovgivningens senere gennemførelse. Finansministeriet kan dog tillade, at der optages en budgetreguleringskonto til senere udmøntning.

Merudgifter ved ny lovgivning eller administrativt gennemførte foranstaltninger skal afholdes inden for de fastsatte rammer.

Såfremt der ikke inden for ministeriets rammer er afsat reserver, må nye initiativer finansieres ved samtidige omprioriteringer. Hvis nye initiativer har udgiftsmæssige konsekvenser på kommunale områder eller på andre ministeriers budgetter, vil rammerne blive korrigeret svarende hertil.

Rammekorrektionerne i forbindelse med nye initiativer, der påfører kommunerne eller andre ministerier merudgifter, skal sikre, at sådanne initiativer prioriteres i sammenhæng med udgifter på ministeriets eget budget.

Det er endvidere en forudsætning for gennemførelsen af nye initiativer, at samtlige merudgifter i budgetoverslagsårene finansieres gennem omprioriteringer. Dermed sikres en konsekvent flerårig budgettering.

Udgifter til nye initiativer mv., der ikke umiddelbart kan afholdes inden for de fastsatte rammer, kan eventuelt indgå i den tværgående prioritering i maj/juni, herunder udmøntning af eventuelle reserver til tværgående initiativer.

Opfølgning i finansårets løb

Rammesystemet indebærer for de enkelte ministerier en forpligtelse til at søge udgifterne i finansåret afholdt inden for de fastsatte rammer. Ministerierne er derfor forpligtet til at følge udgiftsudviklingen samt tage de fornødne skridt til at imødegå en overskridelse af rammerne.

Finansministeriet skal tidligst muligt og senest ved førstkommende rammeredegørelse underrettes om større ændringer i udgifts- og indtægtsskøn. Læs mere under Bevillingsanvendelse og budgetopfølgning.

Denne underretningspligt gælder også et forventet mindreforbrug.

Såfremt der må påregnes en overskridelse af rammerne som følge af en uforudset udgiftsudvikling eller på grund af svigtende indtægter, må der snarest muligt iværksættes foranstaltninger, der kan afværge denne udvikling.

Anses dette ikke for hensigtsmæssigt eller gennemførligt, må der i stedet ske kompensation på ministeriets øvrige områder dvs. ved begrænsning af andre udgifter, besparelsesinitiativer eller ved forhøjelser af indtægter, jf. dog skattestoppet. Der kan endvidere gennemføres besparelser eller indtægtsforhøjelser ved regelændringer på kommunale områder, jf. DUT-princippet.

Det er ikke tilstrækkeligt, at der skaffes dækning for merudgiften i finansåret. Der skal tillige tilvejebringes finansiering gennem besparelser eller indtægtsforhøjelser i forhold til gældende lovgivning i hvert af budgetoverslagsårene.

Hvor et andet ministerium berøres, vil dettes rammer kunne korrigeres. Ved udgiftsmæssige konsekvenser på kommunale områder foretages korrektioner af rammen for bloktilskud, jf. DUT-princippet.

Såfremt der som følge af en ændret udgiftsudvikling forventes et mindreforbrug eller forventes højere indtægter end oprindeligt skønnet på driftsrammen eller budgetteringsrammen, kan ministeriet foreslå dette anvendt til finansiering af nye initiativer.

Inden iværksættelse af merudgiftskrævende foranstaltninger skal Finansministeriets tilslutning indhentes, idet et mindreforbrug må vurderes i sammenhæng med eventuelle merudgifter på andre ministerområder.

For de ikke bevillingsstyrede udgifter, som overførselsudgifter eksklusive budgetteringsrammen og anlægsudgifter har ministerierne ikke rådighed over mindreudgifter f.eks. som følge af mindsket tilgang på lovbundne overførselsområder eller forpligtelse til kompenserende besparelser i modsat fald.