Specifikation af indtægter

Læs nærmere om specifikation af indtægter på bevillingslovene.

For såvel omkostnings- som udgiftsbaserede bevillinger skal der under hver hovedkonto opføres en oversigt med en specifikation af indtægter.

Indtægter i alt i indtægtsspecifikationen udgør summen af indtægterne og skal svare til summen af indtægterne i bevillings- og budgetoversigten.

Under Indtægtsdækket virksomhed redegøres for indtægterne forbundet med den indtægtsdækkede virksomhed (underkonto 90-94). I den forbindelse skal der i anmærkningerne redegøres for de indtægtsdækkede aktiviteters art, forventede omfang og afgrænsning over for institutionens øvrige opgaver.

Under Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter og andre tilskudsfinansierede aktiviteter indgår budgettallene for indtægterne forbundet hermed. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter vedrører henholdsvis underkonto 95-96 og 97-98.

Under Afgifter og gebyrer indgår institutionens indtægter på standardkonto 13.

Under Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. indskrives indtægterne på standardkonto 30.

Under Øvrige indtægter indgår summen af følgende standardkonti:

  • Standardkonto 11 Salg af varer
  • Standardkonto 21 Andre driftsindtægter
  • Standardkonto 25 Finansielle indtægter
  • Standardkonto 28 Ekstraordinære indtægter
  • Standardkonto 31 Overførselsindtægter fra EU
  • Standardkonto 32 Overførselsindtægter fra kommuner og regioner
  • Standardkonto 33 Interne statslige overførselsindtægter
  • Standardkonto 34 Øvrige overførselsindtægter
  • Standardkonto 57 Emissionskurstab, afgang
  • Standardkonto 59 Værdipapirer, afgang

Hvis summen overstiger 5 mio. kr. skal det i en bemærkning til tabellen fremgå, hvad indtægterne vedrører.

I Statens Budgetsystem afstemmes standardkontiene 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter.

For statsvirksomheder generelt samt for driftsbevillinger med væsentlige indtægter, skal der i anmærkningerne redegøres for de forudsætninger, der ligger til grund for budgettets udarbejdelse. Endelig skal institutionerne anføre væsentlige ændringer i arbejdsopgaverne i forhold til sidste års finanslov.
 
Under indtægtsspecifikationen skal prisstigningsloftet beskrives. Prisstigningsloftet er et loft over det vejede gennemsnit af prisen på alle ydelser, der er budgetteret på en given hovedkonto. Loftet fastsættes som et gennemsnit af priserne i budgetåret, hvor hver ydelse er vejet mod det forventede provenu i budgetåret og reguleres årligt med det af Finansministeriet fastsatte generelle pris- og lønindeks (inkl. niveaukorrektion) fratrukket en af Finansministeriet fastsat produktivitetsfaktor. Prisstigningsloftet beskrives med følgende standardtekst:

"Satserne for xxxxx er reguleret inden for prisstigningsloftet for 20xx. Prisstigningsloftet er et loft over gebyret på ydelserne xxxxx, der er budgetteret på § xx.xx.xx.xx.xx. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 20xx reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. I 20xx udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion x,x pct. , jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetsfaktoren udgør i 20xx x,x pct."

Se eksempel på specifikation af indtægter