Personaleoversigt

Læs nærmere om opstilling af personaleoversigt på bevillingslovene.

For omkostningsbaserede bevillinger, dvs. for driftsbevillinger og statsvirksomheder, vises en personaleoversigt, hvor der opføres lønudgifter, fordelt på samlede antal årsværk og forbrug af lønninger i alt under hovedkontoen.

For lønsumsstyrede områder angives endvidere et lønsumsloft. En eventuel difference mellem lønninger i alt og lønsumsloft kan skyldes indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansierede aktiviteter og tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter.

I forbindelse med ressortændringer eller andre opgaveomlægninger skal der ske en tilretning af personaleoplysningsskemaet, således at de angivne oplysninger svarer til den opgaveportefølje, der er i F-året.

Hvor opgaver er bortfaldet som følge af fx udlicitering eller privatisering skal dette angives i bemærkningerne til personaleoversigten.

Se eksempel på personaleoversigt