Fællesudgifter

Læs nærmere om specifikation af fællesudgifter på bevillingslovene.

Den på finansloven anvendte oversigt over specifikation af udgifter pr. opgave skal indeholde oplysninger om størrelsen og udviklingen i institutionens administrative udgifter (fællesudgifter), det vil sige udgifter til generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner.

Som hovedregel skal institutionens udgifter fordeles på de udadrettede hovedformål for at give en så dækkende rapportering af institutionens aktiviteter som mulig.

Der er imidlertid en række administrative udgifter, som ikke meningsfyldt kan henføres direkte til hovedformålene. Disse udgifter betegnes fællesudgifter.

Fællesudgifter er en fælles betegnelse for tværgående funktioner og udgifter til funktioner, der ikke er rettet direkte mod institutionens udadrettede produktion. Udgifterne kan opdeles i udgifter til generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner.

Generel ledelse og administration omfatter to hovedtyper af udgifter.

Generel ledelse omfatter udgifter i forbindelse med den overordnede styring og ledelse af institutionen. Administration omfatter en række fællesfunktioner og -udgifter, der udføres som støttefunktion for institutionens generelle ledelse og drift.

Hjælpefunktioner omfatter tværgående udgifter, der ikke direkte kan henføres eller fordeles på de øvrige hovedformål.

En nærmere gennemgang af hvorledes fællesudgifter opgøres fremgår af Om opgørelsen af administrative udgifter (fællesudgifter).

Udover at indgå i oversigten på finansloven over specifikation af udgifter pr. opgave er opgørelsen af fællesudgifter central i relation til institutionens interne styring bl.a. til brug ved opgørelsen af omkostninger ved produktion af de enkelte produkter og ydelser. Læs mere i Økonomistyrelsen vejledning om omkostningsfordelinger.