Budgetoversigt

Læs nærmere om opstillingen af budgetoversigten på bevillingslovene.

Budgetoversigten anvendes udelukkende for omkostningsbaserede bevillinger, dvs. på hovedkonti af bevillingstypen driftsvirksomhed og statsvirksomhed.

For oversigten gør følgende forhold sig gældende:

Angivelsen af regnskabs- og budgettal (R- og B-tal) i budgetoversigten skal følge samme opgavefordeling, som gælder for F-året. Sker der således en ressortomlægning eller en flytning af opgaver til en anden hovedkonto inden for ministerområdet, skal R- og B-tallene også korrigeres.

Bortfalder en opgave som følge af fx privatisering, opføres budgetoversigten alene med R- og B-tal.

Budgetoversigten indeholder oplysninger om følgende forhold:

Nettoudgiftsbevillingen

Udtrykker den faktiske bevilling på det pågældende finansår. Nettoudgiftsbevillingstallet svarer til det bevillingstal, der vises ud for hovedkontoen i finanslovforslagets tekst.

Udgifter

Udtrykker de faktiske udgifter for hovedkontoen og dermed årets aktivitet. De faktiske udgifter er udtryk for hvor mange ressourcer, der forventes brugt på hovedkontoens formål. En nærmere specifikation af udgifterne fremgår af Specifikation af udgifter på opgaver

Indtægter

Viser de samlede indtægter for hovedkontoen. En nærmere specifikation af indtægterne skal fremgå at Specifikation af indtægter

Forbrug af reserveret bevilling

Udtrykker forbruget af en tidligere given bevilling, der ikke er blevet anvendt i det år, hvor bevillingen er givet. Tidligere års reserveret bevilling er knyttet til den enkelte hovedkonto. Specifikationen af forbruget af reserveret bevillingen skal vise hvordan bevillingen der er reserveret til forsinkede og uløste opgaver forventes nedbragt.

Årets resultat

Udgør summen af differencen mellem udgifterne og indtægterne, nettoudgiftsbevillingen og forbrug af reserveret bevilling, og afspejler om finansieringen af aktivitetsniveauet er tilstrækkeligt. Årets resultat efter reservation, der er nærmere specificeret under reservationsoversigten, skal opdeles i bortfald og overført overskud til egenkapitalen.

Bortfald

Ved bevillingsafregningen er der mulighed for, at der sker et bortfald af årets resultat. Dette kan fx være tilfældet, hvor årets resultat er opnået på baggrund af mindreforbrug, som følge af "ændringer i forudsat aktiviteter".

Overført overskud

Den resterende del af den uforbrugte bevilling tilgår det overførte overskud på egenkapitalen. Det overførte overskud kan anvendes af institutionen inden for dens formål. Af det overførte overskud giver ikke adgang til af afholde lønudgifter ud over det, der følger af bestemmelserne om "lønsumsloft".

Underkonti

Der vises en opdeling af udgifter og indtægter på underkonti. For hver underkonto fremgår nettoudgiften, udgiften og indtægten, samt en kort redegørelse for det nærmere indhold af den enkelte under konto.
 
Se eksempel på budgetoversigt på oes-cs.dk