Anlægsoversigt

Læs nærmere om opstilling af anlægsoversigten på bevillingslovene.

På samtlige hovedkonti af bevillingstypen anlægsbevillinger skal der i de indledende anmærkninger opføres en oversigt over samtlige igangværende eller planlagte anlægsprojekter.

Oversigten skal for hvert projekt oplyse om:

  • Projektets navn
  • Seneste forelæggelse
  • Forventet slutår
  • Godkendte totaludgift
  • Forventet udgift i F- og BO-årene.

Totaludgiften skal svare til den totaludgift, der oprindeligt er anført i Byggesagsrapportens hovedskema, korrigeret for udviklingen i priserne målt ved Danmarks Statistiks byggeomkostningsindeks pr. 15. august i det pågældende år.

Principperne for regulering af totaludgiften fremgår af afsnittet om Anlægsskemaer.

Er en del af bevillingen afsat som rådighedspulje angives det formål, som puljen er afsat til samt de forventede udgifter i F- og BO-årene.

Endelig kan der på bevillingen være afsat midler til anlægsregulering. Sådanne midler skal i givet fald også fremgå af Anlægsoversigten.

Eksempel på anlægsoversigt