Pris- og lønforudsætninger

Læs nærmere om bevillingslovenes pris- og lønforudsætninger.

Som grundlag for udarbejdelsen af finanslovforslaget for 2023 er der foretaget en opregning af budgetoverslagsårene på finansloven for 2022 til det forventede pris- og lønniveau i 2023. Pris- og lønforudsætningerne tager som vanlig afsæt i forudsætninger fra Økonomisk Redegørelse, maj 2022. Majredegørelsen er offentliggjort på www.fm.dk.

De pris- og lønindeks, som udgør udgangspunktet for opregningen til 2023-niveau, fremgår af tabellen.

Pris- og lønopregningen består af to elementer:

  1. En niveaukorrektion sfa. nye skøn over udviklingen fra 2021 til 2022.
  2. Et skøn over udviklingen fra 2022 til 2023

Den samlede opregning tager således højde for reviderede skøn for pris- og lønudviklingen i forhold til opregningen på sidste års finanslov.

  Niveaukorrektion  Skøn 2022-2023 Samlet opregning
Statsligt lønindeks  0,2 2,7 2,9
Tilpasningsprocent +1,7 2,7 2,7
Tilpasningsprocent+2  - 3,0 3,0
Satsreguleringsprocent  2,7 2,7
Afdæmpet reguleringsprocent (satsreguleringsprocent) 1,95 1,95
Afdæmpet reguleringsprocent (satsreguleringsprocent + 1,7)   1,95 1,95
Forbrugerprisindeks  3,7 1,8 5,5
Nettoprisindeks  4,8 2,2 7,0
Anlægsindeks  5,51) 2,3 7,8
Vejindeks  11,51) 2,3 13,8
Generelt pris- og lønindeks  1,6 2,3 3,9

1) Niveaukorrektionen i anlægs- og vejindekset omfatter en samlet niveaukorrektion for 2021 og 2022.

Til brug for fastprisberegninger, herunder i aktivitets- og virksomhedsoversigterne på finansloven, er der behov for at se på den faktisk konstaterede pris- og lønudvikling. Se udviklingen i de indeks, der anvendes ved fastprisberegninger her.