Pris- og lønforudsætninger

Læs nærmere om bevillingslovenes pris- og lønforudsætninger.

Som grundlag for udarbejdelsen af finanslovforslaget for 2022 er der foretaget en opregning af budgetoverslagsårene på finansloven for 2021 til det forventede pris- og lønniveau i 2022. Pris- og lønforudsætningerne tager som vanlig afsæt i forudsætninger fra Økonomisk Redegørelse, maj 2021. Majredegørelsen er offentliggjort på www.fm.dk.

De pris- og lønindeks, som udgør udgangspunktet for opregningen til 2022-niveau, fremgår af tabellen.

Pris- og lønopregningen består af to elementer:

  1. En niveaukorrektion sfa. nye skøn over udviklingen fra 2020 til 2021.
  2. Et skøn over udviklingen fra 2021 til 2022

Den samlede opregning tager således højde for reviderede skøn for pris- og lønudviklingen i forhold til opregningen på sidste års finanslov.

  Niveaukorrektion  Skøn 2021-2022 Samlet opregning
Statsligt lønindeks   -0,9 1,8 0,9
Tilpasningsprocent +1,7 0,9 0,9
Tilpasningsprocent+2  - 1,2 1,2
Satsreguleringsprocent  1,21) 1,2
Afdæmpet reguleringsprocent (satsreguleringsprocent) 0,45 0,45
Afdæmpet reguleringsprocent (satsreguleringsprocent + 1,7)   0,15 0,15
Forbrugerprisindeks  -0,1 1,5 1,4
Nettoprisindeks  0,2 1,9 2,1
Anlægsindeks  -0,82) 1,7 0,9
Vejindeks  -3,92) 1,7 -2,2
Generelt pris- og lønindeks  -0,6 1,7 1,1

1) Baseret på den bekendtgjorte satsreguleringsprocent i BEK nr. 1713 af 20/08/21. I henhold til bekendtgørelsen er satsreguleringsprocenten 0,8 pct.-point lavere end tidligere angivet.

2) Niveaukorrektionen i anlægs- og vejindekset omfatter en samlet niveaukorrektion for 2019 og 2020 og vedrører således både 2019 og 2020.

Til brug for fastprisberegninger, herunder i aktivitets- og virksomhedsoversigterne på finansloven, er der behov for at se på den faktisk konstaterede pris- og lønudvikling. Udviklingen i de indeks, der anvendes ved fastprisberegninger, kan ses under Se udviklingen i de indeks, der anvendes ved fastprisberegninger.