Pris- og lønforudsætninger

Læs nærmere om bevillingslovenes pris- og lønforudsætninger.

Som grundlag for udarbejdelsen af det tekniske finanslovforslag for 2020 er der foretaget en opregning af budgetoverslagsårene på finansloven for 2019 til det forventede pris- og lønniveau i 2020. Som følge af folketingsvalget den 5. juni 2019 udkom der ikke en Økonomisk Redegørelse i maj 2019. Pris- og lønforudsætningerne tager sædvanligvis afsæt i forudsætninger fra majredegørelsen, og der blev derfor i maj udarbejdet en teknisk prognose, som har dannet grundlag for pris- og lønopregningen af finanslovforslaget for 2020. De tekniske budgetteringsforudsætninger er offentliggjort på www.fm.dk.

De pris- og lønindeks, som udgør udgangspunktet for opregningen til 2020-niveau, fremgår af tabellen.

Pris- og lønopregningen består af to elementer:

  1. En niveaukorrektion sfa. nye skøn over udviklingen fra 2018 til 2019.
  2. Et skøn over udviklingen fra 2019 til 2020.

Den samlede opregning tager således højde for reviderede skøn for pris- og lønudviklingen i forhold til opregningen på sidste års finanslov.

  Niveaukorrektion  Skøn 2019-20 Samlet opregning
Statsligt lønindeks   -0,3 1,8 1,5
tilpasningsprocent +1,7 1,9  1,9
Tilpasningsprocent+2  - 2,2 2,2
Satsreguleringsprocent  2,0 2,0
Afdæmpet reguleringsprocent (satsreguleringsprocent) 1,25 1,25 
Afdæmpet reguleringsprocent (satsreguleringsprocent + 1,7)   1,15 1,15
Forbrugerprisindeks  -0,4 1,5 1,1
Nettoprisindeks  -0,5 1,6 1,1
Anlægsindeks  -0,31) 1,7 1,4
Vejindeks  4,21) 1,7 5,9
Generelt pris- og lønindeks  -0,3 1,7 1,4

1) Niveaukorrektionen i anlægs- og vejindekset omfatter en samlet niveaukorrektion for 2018 og 2019 og vedrører således både 2018 og 2019.

Til brug for fastprisberegninger, herunder i aktivitets- og virksomhedsoversigterne på finansloven, er der behov for at se på den faktisk konstaterede pris- og lønudvikling. Udviklingen i de indeks, der anvendes ved fastprisberegninger, kan ses under Fastprisberegninger.