Krav til Grundbudget og udgiftsopfølgning

Grundbudgettet og de fire udgiftsopfølgninger understøtter den statslige økonomi- og udgiftsstyring og sikrer den nødvendige opfølgning på det samlede statslige forbrug.

Hvorfor laver vi grundbudget og udgiftsopfølgning?

Formålet med grundbudgetter og udgiftsopfølgninger er at skabe sammenhæng mellem det forventede forbrug og det realiserede. Det er forudsætningen for, at der tidligt kan identificeres mer- eller mindreforbrug, og at der løbende kan laves omprioriteringer, så pengene bliver brugt dér, hvor de skaber størst værdi for borgere og virksomheder.

Nedenstående figur viser årshjulet for grundbudget og udgiftsopfølgninger. Månedligt foretager statslige institutioner intern budget- og regnskabsopfølgning. På baggrund af disse foretager hvert ministerområde kvartalvist koncernopfølgning på budget og regnskab, der danner grundlag for den kvartalvise udgiftsopfølgning til Finansministeriet.

 

Hvad er et grundbudget?

Grundbudgettet er din institutions ankerbudget for det kommende finansår og er en opgørelse over det forventede forbrug hen over året. Grundbudgettet skal afspejle din institutions interne budget og tage udgangspunkt i de aktiviteter, som I forventer at skulle gennemføre i løbet af budgetåret. Hvis I har udgifter, som er finansieret af videreførelser, skal de også med i grundbudgettet.

Grundbudgetterne skal godkendes af ministerområdets departement. De foretager i den forbindelse en kontrol og koordinering af, at grundbudgetterne på ministerområdet samlet overholder reglerne for det statslige udgiftsloft.

Hvad er et grundbudgetnotat?

Alle virksomheder skal inden budgetårets begyndelse udarbejde et grundbudgetnotat, som beskriver budgetforudsætningerne for grundbudgettet.

Grundbudgetnotatet skal ud over den virksomhedsbærende hovedkonto kun omfatte virksomhedens væsentligste hovedkonti. Udvælgelsen af hovedkonti kan fx ske på kriterier som udgifter og indtægters størrelse eller særlige risici for afvigelser fra grundbudgettet – altså risiko og væsentligheds betragtninger.