Politisk behandling af Finanslovsforslaget

Efter offentliggørelsen af finanslovforslaget bliver forslaget genstand for politisk behandling i Folketinget.

Politisk behandling af Finanslovsforslaget

Finanslovsforslaget skal som andre lovforslag gennem tre behandlinger i Folketinget.

Folketinget førstebehandler finanslovforslaget på et særligt møde i september måned. Herefter overgår finanslovforslaget til behandling i Folketingets Finansudvalg.

Ved det nye folketingsårs begyndelse i begyndelsen af oktober bortfalder ikke-vedtagne lovforslag. Finanslovforslaget genfremsættes derfor i begyndelsen af den nye folketingssamling, hvorefter det på ny førstebehandles og overgår til behandling i Folketingets Finansudvalg. Finansudvalget afgiver herefter betænkning over finanslovforslaget.

Finansudvalget kan under sin behandling af forslaget stille spørgsmål til ministrene, ligesom udvalget kan kalde ministrene i samråd med henblik på at få uddybet de oplysninger, der fremgår af finanslovforslaget m.v.

Den politiske behandling munder normalt ud i en politisk aftale om finansloven mellem regeringen og et eller flere af Folketingets partier. Konsekvenserne af aftalen samt eventuelle øvrige ændringer indarbejdes som ændringsforslag til finanslovforslaget.