Bevillingsanvendelse og budgetopfølgning

Bevillingerne skal anvendes i overensstemmelse med finansloven og dens forudsætninger samt øvrige bevillingsregler. Nye og ændrede dispositioner kræver ny bevillingsmæssig hjemmel.

Det gælder i almindelighed, at bevillinger skal disponeres med henblik på at opnå det formål, hvortil de er givet, og at midlerne skal anvendes så effektivt som muligt, dvs. at der ved disponeringen skal vises skyldige økonomiske hensyn.

Der foretages i de enkelte ministerier og institutioner en løbende overvågning af udgifterne gennem finansåret.

Samtlige ministerier udarbejder i finansårets løb en kvartalsvis udgiftsopfølgning til Finansministeriet. Udgiftsopfølgningerne afleveres i april, august og oktober samt efter finansårets afslutning.

I udgiftsopfølgningerne skal ministerierne redegøre for de samlede forventede udgifter i finansåret. Forbruget opgøres for ministeriets forskellige rammer. Forbrugsskønnet skal være realistisk og baseret på de senest tilgængelige regnskabstal og oplysninger i øvrigt. Der skal redegøres for årsagen til eventuelle væsentlige mer-/mindreudgifter i forhold til bevillingen på finansloven.

Samtidig gælder den såkaldte initiativforpligtelse, der indebærer, at ministerierne har ansvaret for at iværksætte foranstaltninger, der kan imødegå eventuel risiko for overskridelse af de givne bevillinger.

Udgiftsopfølgningerne danner grundlaget for Finansministeriets vurdering af, at det udgiftspolitiske mål, som er fastsat for det samlede statsbudget, jf. budgetlovens udgiftslofter, kan efterleves.

Læs nærmere om udgiftsopfølgningerne under Grundbudget og udgiftsopfølgning.

Er der behov for at gennemføre nye eller ændrede dispositioner i forhold til de givne bevillinger, skal der som udgangspunkt søges tilslutning hertil fra Finans-udvalget. Dette sker ved, at ressortministrene sender bevillingsansøgninger - aktstykker - til Finansudvalget.

Finansministeriet skal forinden have givet sin tilslutning til bevillingsansøgningen. Se nærmere om reglerne for nye eller ændrede dispositioner i Budgetvejledningen.