Ændringsforslag

Der kan stilles ændringsforslag af både regeringen og Folketingets partier. Regeringens ændringsforslag til finansloven fremsættes af finansministeren. De enkelte ministerier sender deres bidrag til Finansministeriet, der koordinerer statens budgetarbejde.

Regeringens ændringsforslag til finansloven vil som hovedregel indeholde konsekvenserne af en eventuel politisk aftale om finansloven samt øvrige mere tekniske ændringer.

Regeringens ændringsforslag fremsættes af to omgange. I midten af november fremsættes de almindelige ændringsforslag, også kaldet "de ordinære ændringsforlag", som bl.a. indeholder konsekvenserne af en eventuel finanslovsaftale mv. I december fremsætter finansministeren regeringens konjunkturbetingede ændringsforslag, der alene vedrører justeringen af konjunkturfølsomme poster. De konjunkturbetingede ændringsforslag vedrører bl.a. nye skøn over større indtægts- og udgiftsposter som f.eks. skatter, renter, afgifter og lovbundne udgifter på grundlag af de senest foreliggende oplysninger.

Der stilles normalt ikke ændringsforslag til et fremsat ændringsforslag. Hvis et ændringsforslag skal ændres, trækkes dette tilbage, og et nyt fremsættes.

Ligeledes vil oppositionen normalt i begyndelsen af november fremsætte ændringsforslag til finansloven.

Finanslovforslaget tredjebehandles normalt lige før jul. Tredjebehandlingen har - samtidig med at være en debat om finanslovforslaget - karakter af en generel politisk debat. Der stemmes først om ændringsforslagene, derefter om det samlede finanslovforslag.

Selve reglerne for opstilling af ændringsforslagene er nærmere beskrevet under 'Ændringsforslag til finanslovforslaget'