Overblik over implementering af regeringens strategi for grønne offentlige indkøb

Regeringen lancerede i oktober 2020 en strategi for grønne offentlige indkøb – "Grønne indkøb for en grøn fremtid". Strategien indeholder en række konkrete initiativer, der vil være relevante for de statslige indkøbere. Nedenfor følger en oversigt over den forventede tidsplan for implementeringen af initiativerne under strategien. Foruden nedenstående oversigt, vil der løbende blive kommunikeret om de enkelte initiativer.

Initiativer, der forventes implementeret i 2021

 • Fællesstatslig fødevarepolitik: Er gennemført i 2. kvartal ved ændring af budgetvejledningen.
 • Grønne datacentre: Retningslinjer forventes at være udarbejdet i slutningen af 4. kvartal 2021.
 • Krav til indkøb af LED-pærer: Forventes implementeret i slutningen af 2021.
 • Alle statslige flyrejser klimakompenseres: Forventes implementeret i løbet af 2021.
 • Plan for omlægning af den offentlige bilflåde til elbiler: Der arbejdes på et oplæg til denne plan. Tidshorisonten er endnu ukendt
 • Engangsprodukter og emballager: Kravene forventes at træde i kraft i løbet af 3. kvartal 2021.
 • Charter for godt og grønt indkøb: Charteret for godt og grønt indkøb forventes lanceret i 2021.
 • Kompetenceudvikling af statslige indkøbere: Det første kursusmodul forventes at gennemføres i slutningen af 3. kvartal 2021.
 • Styrkelse af Sekretariatet for Grønne Indkøb: Sekretariatet for grønne indkøb er et fortløbende initiativ, der løbende vil blive styrket i årene 2021-2024.
 • Revitalisering af Den Ansvarlige Indkøber: Portalen Den Ansvarlige Indkøber omdannes til en samlet digital indgang med overblik over den nyeste viden om muligheder, krav og værktøjer til at understøtte grønne offentlige indkøb. Revitaliseringen af hjemmesiden portalen forventes at være færdig i slutningen af 4. kvartal 2021.
 • Udvikling af digitalt TCO-værktøj: Værktøjet forventes at være færdigudviklet og klar til ibrugtagning i 4. kvartal 2021.

Initiativer, der forventes implementeret i 2022

 • Krav om anvendelse af TCO-beregninger for udvalgte produkter: Kravet forventes at træde i kraft i 1. kvartal 2022.
 • Krav om indkøb af miljømærkede produkter for udvalgte produkt: Kravet forventes at træde i kraft 1. kvartal 2022.
 • Obligatoriske minimumskriterier for bæredygtige indkøb af fødevarer: Der vil i 4. kvartal 2022 være udarbejdet anbefalinger, som enten kan stilles som obligatoriske krav eller besluttes regionalt/lokalt.
 • Målrettet vejledning i gennemførelse af grønne udbud: Vejledningen forventes offentliggjort i 3. kvartal 2022.

Initiativer med langsigtet implementeringsplan – 2023 og frem

 • Krav til køb af afskovningsfri produkter: Krav forventes at træde i kraft i 2023 og ellers senest i 2025.
 • Partnerskab om grønne offentlige tekstiler: Initiativ er under revidering.
 • Standardisering og strukturering af grønne data i e-handel: Endeligt implementeret i ultimo 2024.
 • Styrket indsats for at fremme brug af TCO-vurderinger: 1) Der integreres klima- og miljøparametre i eksisterende værktøjer, hvor det er muligt og relevant. Dettes gøres i slutningen af året hvert år frem mod 2024. 2) Værktøjerne udbredes. Sker årligt frem mod 2024 i perioden juni-december. 3) Der udvælges nye produktgrupper ifm. udvikling af nye TCO-værktøjer. Sker én gang årligt i 1. kvartal frem mod 2024. 4) Opdatering af eksisterende værktøjer. Sker hvert andet år i 4. kvartal frem mod 2024.
 • Værdibaserede kontrakter med grønne incitamenter: Modeller til brug for værdibaserede kontrakter med grønne incitamenter forventes at udbredes i 1. kvartal 2023.
 • Vejledende krav til fokus på længere levetid via garanti: Forventes færdig i 1. kvartal 2023.