Offentlige indkøb - fremryk betalinger og udvis fleksibilitet

""

Coronavirus påvirker de danske virksomheder voldsomt. Offentlige myndigheder kan hjælpe med at begrænse skaderne ved at holde fast i det gode samarbejde med private leverandører og udvise fleksibilitet. Mere lempelige regler og klare retningslinjer skal hjælpe statslige institutioner og leverandører.

(Opdateret den 1. juli 2021)

Regeringen har indgået en aftale med alle Folketingets partier om, at det offentlige indkøb skal være med til at understøtte, at virksomhederne – og dermed lønmodtagerne – kommer godt igennem den ekstraordinære økonomiske situation som følge af coronavirus.

I en periode frem til 31. december 2021 bliver der derfor dispenseret fra en række reg-ler med henblik på at skabe øget likviditet hos leverandørerne. En konsekvens af ændringerne er, at staten overtager en vis risiko for, at der kan opstå uoverensstemmelser mellem det, der er betalt for, og det, der senere bliver leveret.

Der er tale om tre tiltag. Statens institutioner opfordres til at:

  1. Fremrykke alle betalinger
  2. Forudbetale leverancer, der finder sted til og med 31. december 2021, og som har en værdi på 1 million kroner (ekskl. moms) eller derunder.
  3. Om muligt at undlade at opkræve bod mv., hvis en aftale bliver misligholdt som følge af coronavirus.

Alle statslige institutioner bliver kraftigt opfordret til at implementere de tre til-tag. Finansudvalget har den 23. marts 2020 godkendt aktstykke 114 af 20. marts 2020, hvormed der bliver dispenseret fra budgetvejledningen til ovenstående initiativer. Finansudvalget har den 28. januar 2021 godkendt aktstykke 144 af 20. januar 2021, og dermed forlænget dispensationerne til og med den 31. december 2021. Finansministeriet har i forlængelse heraf dispenseret fra regnskabsbe-kendtgørelsen. Dispensationerne vedrører ikke kun statsinstitutioner, men også de statsfinansierede selvejende institutioner. EU-Kommissionen har endvidere skriftligt bekræftet, at initiativerne ikke indebærer statsstøtte.

Regeringen har den 26. marts 2020 indgået en aftale med KL og Danske Regioner om, at kommuner og regioner tilslutter sig de tre tiltag. Indenrigs- og Boligministeriet har på den baggrund gennemført tilsvarende initiativer på det kommunale og det regionale område, der gælder til og med 30. juni 2021, jf. lov nr. 325 af 31. marts 2020 og tilhørende bekendtgørelse nr. 302 af 27. februar 2021 om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19. Indenrigs- og Boligministeriet arbejder på at udstede en ny bekendtgørelse, der forlænger dispensationerne på indkøbsområdet frem til 31. december 2021 således at der sikres parallelitet mellem det statslige, regionale og kommunale indkøbsområdet.  

Økonomistyrelsen har i forlængelse af nedenstående beskrivelser udarbejdet en kort vejledning:
 

Læs "Vejledning om midlertidig fravigelse af budgetvejledning mv. i forbindelse med COVID-19-situationen" her

1. Alle betalinger fremrykkes

Allerede onsdag den 18. marts 2020 har Statens Administration så vidt muligt ændret betalingsdatoen på godkendte fakturaer til dags dato, så betalingerne sker med det samme – uanset fastsatte betalingsfrister.

Den faktiske betalingstid bliver dermed væsentlig kortere end den maksimale betalingsfrist på 30 dage. Statslige institutioner, der ikke bliver betjent af Statens Administration, opfordres på tilsvarende vis til at fremrykke betalingen af almindelige leverandørfakturaer.

Derudover bliver de statslige institutioner opfordret til at modtage varer og godkende fakturaer for varer og tjenesteydelser, så hurtigt som muligt. 

Der er udarbejdet en guide, der beskriver, hvordan man kan håndtere fakturaer.

Læs guiden "Behandling af fakturaer under særlig COVID-19-indsats" her

2. Anvend muligheden for at forudbetale

De statslige institutioner bliver opfordret til at benytte muligheden for at forud-betale leverandørerne. Det er muligt for institutionerne at forudbetale leverancer til 31. december 2021 med en værdi på højst 1 million kroner.
Finansministeriet dispenserer endvidere fra regnskabsbekendtgørelsens § 46, stk. 4, hvor der i forbindelse med udgifts- og indtægtsbilag skal føres kontrol med, at de i bilaget nævnte ydelser er leveret, og der er dispenseret fra budgetvejlednin-gens pkt. 2.2.13, der vedrører forudbetaling.

3. Undlad at opkræve bod, hvis en aftale bliver misligholdt

Økonomistyrelsen har allerede opfordret til, at statslige institutioner udviser fleksibilitet, hvis leverandøren fx leverer forsinket som følge af coronavirus.

Institutionerne bliver opfordret til at udvise fleksibilitet, og hvis det er muligt at undlade at gøre misligholdelsesbestemmelser (fx bod) gældende, hvis leverandøren fx leverer forsinket som følge af coronavirus. Dermed reducerer vi usikkerheden hos leverandører om, hvorvidt de kan påkalde sig force majeure.

Der er dermed dispenseret fra budgetvejledningens pkt. 2.2.3, der vedrører almindelige hensyn ved disponering af bevillinger.

Midlertidig nedsættelse af udlånsrenten på FF7-kontoen til 0 procent

Beslutningen om at fremskynde statens betalinger af leverandørfakturaer, vil give institutionerne et fremrykket likviditetstræk, som kan risikere at medføre overtræk på FF7-kontoen.

Indtil nu har forrentningen af overtræk (udlån) på denne konto været diskontoen + 2. pct. p.a., jævnfør rentetavlen på Økonomistyrelsens hjemmeside.

For at mildne virkningerne af de fremrykkede betalinger har Finansministeriet besluttet midlertidigt at ændre forrentningen til 0 pct. p.a., således at overtræk ikke giver institutionerne en renteudgift.


Cirkulæret om selvstændig likviditet er derfor ændret.

Spørgsmål og svar

Hvordan skal vi håndtere de offentlige indkøb?

Se spørgsmål og svar her