Vejledning til offentlige ordregivere om Atea-sagen (opdateret september 2020)

Her kan du læse mere om Atea-sagen, om Økonomistyrelsens og SKI’s vurdering af Ateas pålidelighed og finde vejledning til offentlige ordregivere til brug for fremtidige vurderinger af Ateas pålidelighed.

Vejledningen er opdateret som følge af Økonomistyrelsens og SKI’s anden revurdering den 3. juli 2020 af Ateas pålidelighed og som følge af Højesterets dom af 31. august 2020.

Atea A/S (Atea) blev den 27. juni 2018 af Retten i Glostrup som juridisk person idømt en bøde på 10 mio. kr. for overtrædelse af blandt andet straffelovens bestemmelser om bestikkelse. Sagen vedrører forhold i Region Sjælland. Dommen er endelig.

Atea accepterede den 12. juli 2018 som juridisk person at betale en bøde på 3 mio. kr. for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om bestikkelse. Sagen omfatter forhold vedrørende en række offentlige myndigheder.

Højesteret har ved dom af 31. august 2020 ophævet en dom vedrørende to enkeltpersoner i Atea-sagskomplekset og hjemvist sagen til fornyet behandling i landsretten. Dommen har ingen betydning for Atea A/S' adgang til at deltage i offentlige udbudsforretninger.

Tilgå nyhed og domsresumé på domstol.dk

Udbudslovens regler om udelukkelse på grund af bestikkelse og om pålidelighed

Efter udbudslovens § 135 skal en offentlig ordregiver udelukke en virksomhed fra at deltage i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for bestikkelse.

Udelukkelsen gælder i 4 år fra tidspunktet, hvor dommen bliver endelig, eller bødeforlægget bliver accepteret. Det betyder, at Atea er omfattet af udelukkelsesgrunden i § 135 til og med den 11. juni 2022.

En bestikkelsesdømt virksomhed kan imidlertid undgå at blive udelukket, hvis virksomheden dokumenterer, at den her gennemført en såkaldt selfcleaning (dokumenterer sin pålidelighed).

Det følger af udbudslovens § 138, at en virksomhed skal betragtes som pålidelig, hvis den:

  1. har dokumenteret, at den har ydet den erstatning, denne er blevet pålagt, eller har påtaget sig at yde erstatning for eventuelle tab som følge af de handlinger, der fører til udelukkelse,
  2. har gjort indgående rede for forholdene og omstændighederne gennem et aktivt samarbejde med undersøgelsesmyndighederne og
  3. har truffet passende konkrete tekniske, organisatoriske og personalemæssige foranstaltninger for at forebygge yderligere overtrædelser af straffeloven eller øvrige forsømmelser omfattet af udelukkelsesgrundene.

I henhold til udbudslovens regler er det de enkelte offentlige ordregivere, som i forbindelse med egne konkrete udbud eller køb på rammeaftaler, som er indgået af andre, herunder rammeaftaler indgået af Økonomistyrelsen og SKI, skal træffe de konkrete beslutninger om, hvorvidt Atea skal udelukkes eller kan anses for pålidelig.

Dette betyder, at der til og med 11. juni 2022 er pligt til at gennemføre en pålidelighedsvurdering vedrørende Atea i forbindelse med udbud af nye kontrakter.

Der er ligeledes pligt til at gennemføre en pålidelighedsvurdering i forbindelse med miniudbud i henhold til rammeaftaler, der er indgået på grundlag af udbudsloven, jf. udbudslovens § 151, stk. 3, modsætningsvis.

Der skal derfor efter Økonomistyrelsens opfattelse ikke ske pålidelighedsvurdering i forbindelse med direkte tildeling i henhold til en rammeaftale og i forbindelse med miniudbud i henhold til rammeaftaler, der er indgået i henhold til det tidligere gældende udbudsdirektiv.

Om der i forbindelse med en konkret aftaleindgåelse med Atea skal gennemføres en pålidelighedsvurdering besluttes endeligt af den enkelte ordregiver i henhold til udbudslovens regler.

Mere om Økonomistyrelsens og SKI’s nuværende vurdering af Ateas pålidelighed

Kammeradvokaten gennemgik efter anmodning fra Økonomistyrelsen og SKI på baggrund af dommen og bødeforlægget indhentet dokumentation fra Atea om virksomhedens initiativer.

Kammeradvokaten vurderede på den baggrund den 5. september 2018, at Ateas initiativer er tilstrækkelige, og at Atea derfor ikke kan udelukkes fra offentlige udbudsforretninger.
Økonomistyrelsen og SKI meddelte den 7. september 2018, at styrelsen og SKI havde gennemgået Kammeradvokatens redegørelse og kunne tilslutte sig Kammeradvokatens konklusioner.

Der var tale om en vurdering af forholdene her og nu. Økonomistyrelsen og SKI oplyste, at styrelsen og SKI med jævne mellemrum vil revurdere sagen.

Økonomistyrelsens og SKI's brev af 7. september 2018 og Kameradvokatens redegørelse af 5. september 2018 kan læses her

Økonomistyrelsen og SKI foretog i 2019 den første revurdering af Ateas pålidelighed. Anden revurdering er foretaget i juli 2020. 

Du kan læse mere om revurderingerne via linkene til venstre på denne side. 

Det er de enkelte offentlige ordregivere, som i udelukkelsesperioden i forbindelse med egne konkrete udbud eller køb på de fællesoffentlige rammeaftaler, skal træffe de konkrete beslutninger i henhold til udbudsloven om, hvorvidt Atea skal udelukkes eller kan anses for pålidelig.

Økonomistyrelsen og SKI forventer at foretage den næste revurdering af Ateas initiativer i første halvår 2021.

Vejledning til kunderne på de fællesstatslige rammeaftaler og offentlige ordregivere i øvrigt

Det er de enkelte offentlige ordregivere, som til og med 11. juni 2022 skal træffe de konkrete beslutninger i henhold til udbudsloven om, hvorvidt Atea skal udelukkes eller kan anses for pålidelig. Økonomistyrelsens og SKI’s vurdering af Ateas pålidelighed må antages at være retningsgivende for andre offentlige ordregivere, herunder i forbindelse med miniudbud på de fællesoffentlige rammeaftaler, som Atea er eller fremtidigt bliver leverandør på.

Der er anført følgende i bemærkningerne til udbudsloven: ”Hvis en anden ordregiver har vurderet, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har forelagt dokumentation, der er tilstrækkelig til at dokumentere ansøgerens eller tilbudsgiverens pålidelighed, kan det indgå i vurderingen og være en indikation af ansøgerens eller tilbudsgiverens pålidelighed.”

For at medvirke til, at der bruges færrest mulige ressourcer i det offentlige på at holde Atea fast på sine forpligtelser, har Økonomistyrelsen og SKI udarbejdet vejledende materiale, som kan anvendes af andre offentlige ordregivere i forbindelse med deres vurderinger af Ateas pålidelighed.

Der er udarbejdet et udkast til en tro og love-erklæring, som Atea kan anmodes om at underskrive i forbindelse med indhentningen af dokumentation for pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

Med tro og love-erklæringen skal Atea – såfremt Atea finder betingelserne herfor opfyldt – erklære, at der ikke foreligger nye omstændigheder set i forhold til det, som har dannet grundlag for Økonomistyrelsens og SKI’s vurderinger. Dette vil tale for, at ordregiverne på samme måde som Økonomistyrelsen og SKI vil kunne anse Atea for pålidelig. Kan Atea ikke afgive den pågældende tro og love-erklæring forelægger der en anden situation.

Der er endvidere udarbejdet en skabelon til brug for de ordregivende myndigheders vurdering af Ateas pålidelighed.

Det understreges, at det i alle tilfælde beror på konkret vurdering foretaget af den enkelte ordregiver, hvorvidt den fremlagte dokumentation er tilstrækkelig til at påvise pålidelighed.

 

Skabelon til tro og love-erklæring

Skabelon til vurdering af pålidelighed