NS9.9 Officiel release

Navision Stat 9.9 (servicepack) bliver frigivet den 2. maj 2022.

Det vigtigste!

Navision Stat 9.9 implementerer som en videreførelse af statslig funktionalitet kendt fra Navision Stat 9.8 med følgende fokus på ny eller ændret funktionalitet:

 • understøttelse af nyt OIOUBL2.1 format
 • øget sikkerhed i de eksterne komponenter
 • ændring af bestillingsflow i DDI’en for lønmedarbejdere

Navision Stat 9.9 frigives via ét sprint/build som en samlet leverance, der installeres på Navision Stat databaser tilhørende kunder, hvor systemansvaret oppebæres af Økonomistyrelsen, og/eller hostes af SIT. Dette gælder fx alle databaser, der regnskabsmæssigt serviceres af Statens Administration og databaser tilhørende FGU-institutioner.

For øvrige kunder frigives en NS9.9 pakke den 2. maj 2022.

Beskrivelse af funktionalitetsændringer

Beskrivelser af de løbende ændringer dokumenteres i 'Nyt i Navision Stat 9.9', som frigives i en udvidet og opdateret udgave ved hver sprint leverance.

 

Build nr.

 

Udgivelses-dato

 

SAM test-
og pilot
databaser
SAM
produktions-
databaser 

Dokumentation

 

NS9.8.001 02.05.2022 26.04.2022 29.04.2022 Nyt i Navision Stat 9.8.001.pdf

Opdatering af SAM testmiljø starter kl. 10:00. Opdatering af SAM pilotmiljø og SAM produktionsmiljø starter kl. 16.00 med mindre andet er aftalt.

Teknisk information

Forud for den officielle opgraderingsdato af Navision Stat til nyeste buildversion, foretages en opgradering af udvalgte pilotinstitutioner samt alle testdatabaser i multitenancy miljøet.
Dette betyder at disse databaser opgraderes 3-4 dage før opgraderingen af øvrige driftsdatabaser.

For testdatabaserne påbegyndes opgraderingen kl. 10:00 om formiddagen den 3. eller 4. hverdag før releasedatoen. 

Fra produktionsmiljø til pilotmiljø til opgraderet produktionsmiljø

For pilotinstitutioner påbegyndes opgraderingen kl. 16:00 samme dag som testdatabaserne opgraderes. Fra pilotopgraderingen påbegyndes til de øvrige driftsdatabaser opgraderes, er databasen placeret på et isoleret (pilot) miljø. Når de øvrige driftsdatabaser er opgraderet, flyttes pilotdatabasen tilbage i samme miljø.

Dette har følgende betydning for pilotinstitutioner:

 • Pilotinstitutioner kan ikke anvende BAM i den periode, hvor databasen ligger på et isoleret (pilot) miljø.
 • Pilotinstitutioner vil have et ekstra kort servicevindue den dag, hvor databasen flyttes tilbage til miljøet for de øvrige driftsdatabaser - typisk af 1 times varighed. 

Uanset om databasen teknisk opgraderes over 1-3 timer (Multitenancy setup) eller over 1-2 dage (Single Tenancy setup), skal databasen og databasens regnskaber forberedes for opgradering. Tabellen herunder beskriver hvem der gør hvad.

Bemærk at den samlede oplevede nedetid overstiger den tidsmæssige udstrækning for den tekniske opgradering, da regnskaberne typisk både skal forberedes for opgradering, og efterfølgende forretningsmæssigt kontrolleres forud for endelig klarmelding

 

TypeHåndteringHvis overset...Ansv. SAM kundeAnsv. øvrige
Udveksling af datastrømme via GIS Alle datastrømme de-aktiveres umiddelbart forud for opgradering, og re-aktiveres umiddelbart efter opgradering ...kan der opstå behov for gentaget udveksling SIT Drifts/Hosting leverandør
Ubehandlede E-bilag modtaget i indbakkerne i Navision Stat Skal enten accepteres eller afvises dagen før opgradering ...kan der opstå problemer med behandling af bilaget efter opgradering N/A Kunden
Overførelse af bilag fra INDFAK Stoppes i INDFAK om morgenen dagen før opgradering, og gen-åbnes ved klarmelding
Læs mere om lukning og genåbning af INDFAKoverførelse
... kan der opstå behov for genfremsendelse ved INDFAK mod betaling SAM Kunden
Overførelse af bilag fra REJSUD Ingen håndtering påkrævet, da der kun overføres natligt, og opgraderingen forventeligt afvikles på i løbet af en arbejdsdag (3 timer for SAM kunder på MT) ...kan der afsendes betalinger på forkert valideringsgrundlag N/A N/A
Bogføring af udbetalingskladde Bogføres før opgradering ...kan der afsendes betalinger på forkert valideringsgrundlag SAM Kunden

Generelt gælder det, at institutionen selv har ansvaret for at sikre en rettidig og sikker opgradering fra Navision Stat 9.8 til 9.9 inden udmeldt deadline. For nedenstående scenarier følges dog særlige implementeringsplaner under Økonomistyrelsen projektledelse.

SAM servicerede kunder hostet hos SIT

Afledt af afsluttet Multitenancy-enabling, pr. 10.10.2017, hvor alle Navision Stat databaser tilhørende SAM servicerede kunder, hostet hos SIT nu "lejer sig ind" på funktionalitet, der er samlet i en enkelt applikationsdatabase, er det muligt at komprimere det samlede opgraderingsforløb. Alle SAM-servicerede kunder får derfor deres Navision Stat installation automatisk opgraderet til NS9.9 ultimo april 2022.

Kunder hostet hos KMD

For både selvejer kunder og øvrige statslige kunder, hvor Navision Stat databasen og LDV'et hostes hos KMD, under rammekontrakten mellem KMD og Økonomistyrelsen, afvikles opgraderingen efter en implementeringsplan, der er udarbejdet i fællesskab mellem KMD og Økonomistyrelsen.

Se den samlede tids- og opgraderingsplan (xls)

Hvis du har spørgsmål til tids- og opgraderingsplanen, er du meget velkommen til at kontakte Søren Færch på

Hvis den enkelte Navision Stat database er beriget med lokale tilretninger, hvad enten det drejer sig om ændret eller ny funktionalitet, herunder tilpasning af rapporter, gælder der særlige forhold. Dette gælder ligeledes, hvis der er opsat robotter, der er afhængige af Navision Stat funktionalitet.

Koncept for opgradering og konvertering

Konverteringspakken, udviklet af Økonomistyrelsen, samler al nødvendig konvertering afledt af funktionalitet bygget ved Microsoft, Continia og Økonomistyrelsen forudsat, at der opgraderes fra en standard Navision Stat 9.8 til Navision Stat 9.9. Såfremt denne forudsætning IKKE kan opfyldes, skal man som institution selv sørge for at tilpasse både funktionalitetspakken og konverteringspakken. Dette kan med fordel ske i de pakker, som Økonomistyrelsen har udarbejdet.

Afklaring af behov for tilpasning af funktionalitet- og konverteringsobjekter

Enhver egen tilretning af eksisterende databaseobjekt, eller tilføjelse af nyt databaseobjekt, tæller som en lokal tilretning, og kan betyde at konverteringspakken fra Økonomistyrelsen ikke blot kan anvendes uden nærmere analyse.

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt databasen indeholder lokale tilretninger, kan man eventuelt anvende Objektliste NS9.9 for en sammenligning. Dette Exceludtræk kan sammenlignes med en tilsvarende udlæsning fra egen database via Objektdesigneren, hvor objektversionslisten blot kopieres til Excel.

Specielt om tilladte kompileringsfejl i tilfælde af lokalt implementeret faktureringsløsning

I selve NS9.9 installationsvejledningen er det beskrevet hvilke kompileringsfejl, der er tilladte ifm en standardopgradering, mens listen herunder viser de kompileringsfejl afledt af tilkøbsløsninger, som er visiteret godkendt af Økonomistyrelsen.

 

ProduktObjekttypeObjekt IDObjektnavn
Aqoola Codeunit 6083563 SQL ADO Connection Management
       

Listen udvides løbende, efterhånden som ansøgning om godkendelse giver anledning til en tilføjelse af nye objekter.

Robotter

I det omfang man lokalt har valgt at installere robotter, der baserer sig på: tabeller, processer, handlinger etc., afledt af Navision Stat logik, har man som institution selv ansvaret for, at robotterne re-konfigureres efter opgradering, såfremt dette skulle være nødvendigt.

Specifikt for SAM databaser

For Navision Stat databaserne, ejet af SAM-servicerede kunder, gælder det, at disse er 100 % standardiserede og vedligeholdes ved Økonomistyrelsen i et Multitenancy-baseret koncept, der ikke tillader lokale tilretninger på databaserne. For yderligere spørgsmål om håndteringen af SAM databaserne, kan du tage kontakt til produktejer Jakob K. Flink på

For opsætning af nye produktionsregnskaber anvendes Rapid Implementation startpakke udviklet specielt til NS9.9.

Pakken består af både opsætningsfiler og Excel indlæsningsfiler fordelt på data, der er fastlagt ved Økonomistyrelsen og data, der kan justeres ved institutionen eller Statens Administration. Herved opnås en mere fleksibel opsætning, med større grad af brugerinvolvering og fokus på de forretningsmæssige aspekter.

Bemærk: Det kræver særskilte rettigheder at indlæse pakken (NS_RAPIDSTART), og man skal ydermere have rettigheder til de tabeller der evt. skal indlæses data til.

Skabeloner og opsætningsfiler vedligeholdes ved implementeringsenheden i Økonomistyrelsen

PakkeSKABELON_SAMLETPAKKE (rapidstart)
Samlet pakke (xlsx)

En typisk opsætning tager udgangspunkt i pakken, og herefter er der mulighed for at indlæse justeringer. Materialet herover er målrettet kunder, der serviceres af Statens Administration, men øvrige selvejende og statslige institutioner kan ligeledes drage nytte af materialet, afhængigt af den ansvarsfordeling, der arbejdes med internt i institutionen.

I den anledning er det vigtigt at notere sig, at Økonomistyrelsen fralægger sig ethvert ansvar, såfremt institutionen skulle vælge at indlæse data, der ikke er inkluderet i pakken.

Øvrige opsætningsfiler

Følgende data skal fortsat indlæses pr. regnskab, uden anvendelse af Rapid implementation pakker:

 • Rettigheder
 • Bankopsætningsfiler
 • XML profilopsætning
 • XMLBRO opsætning
 • GIS-valideringsopsætning
 • GIS tabel og feltmapning
 • Kontoskema
 • Kolonneformat
 • Momsangivelse
 • Indkøbskategorier
 • Endpointkeytype
 • OIObetalingsmetode
 • OIO betalingsmådeprioritering
 • CIS Datastrøm

Filerne kan enten hentes via nyeste systemkomponenter eller de enkelte releases.

Herunder finder du det samlede kompleks af installationskomponenter, datafiler og vejledninger, der skal anvendes for en komplet opgradering fra NS9.8 til NS9.9, baseret på NAV2016 CU12 (platform og applikation).

Databasearkitektur

Installationsmaterialet er afhængigt af om den eksisterende Navision Stat database er Multitenancy-enablet og dermed "låner" sin funktionalitet fra en applikationsdatabase, eller om databasen "ejer" sin egen funktionalitet, kendt fra tidligere og fremadrettet benævnt 'Single Tenancy'.

Aktuelt er det kun Navision Stat databaser, der er regnskabsmæssigt serviceret af Statens Administration (SAM), der kan være Multitenancy-enablet. Hvis du er i tvivl om hvorvidt databasen er Multitenancy-enablet eller ej, kan du altid rette henvendelse til Økonomistyrelsen via systemsupporten for en afklaring.

Single Tenancy

Opdatering af Navision Stat database og regnskaber for både statslige og statslige selvejende kunder:

NS 98 ST-99 ST opgraderingsvejledning.pdf 

NS99_ST_02052022.zip

Oversigt over samtlige NAV objekter i NS9.9 pakken:

Objektliste_99.xlsx

Multitenancy

Materiale specifikt for multitenancy udveksles direkte mellem Økonomistyrelsen og Statens It, og offentliggøres parallelt hermed under Builds.

Fælles for både Single Tenancy og Multitenancy 

98001_DigitalMailInvokerSetup Version 9.08.00.08 - 22. marts 2022.zip

98001_TransportlagSetup Version 9.08.00.48 - 7. april 2022.zip 
(anvend ny version, som ligger under Patches)

98001_PSRM Invoker Setup 9.09.00.02 - 16. marts 2022.zip

Tips til opgraderingen

Intet særligt at bemærke.

Koncept

Buildpakkerne indeholder funktionalitet svarende til de sprintafledte inkrements, der frigives og implementeres løbende hos Navision Stat kunder, der regnskabsmæssigt serviceres af SAM og som hostes hos SIT. Hvis man således ikke kan afvente en fremtidig versionsopdatering, der består af alle de akkumulerede inkrements mellem 2 versionsopdateringer, kan man implementere de buildpakker, der frigives her.

Se fx. nedenstående eksempel for buildpakker frigivet mellem NS9.3 og NS9.4 

 

Eksempel på buildpakker frigivet mellem NS9.3 og NS 9.4

 

Lokale tilretninger

Bemærk, at pakkerne er udviklet med udgangspunkt i standard Navision Stat databaser, hvorfor buildpakkerne i nogle tilfælde vil skulle justeres i tilfælde af lokale tilretninger på databasen. Dette vil i så fald være kundens eget ansvar.

Installationsvejledning og systemkomponenter

Brug tabellen herunder til at finde det materiale, du skal bruge for opgradering fra minimum NS9.7 til en given slutversion.

Slutversion Installationsvejledning Systemkomponenter
NS9.8.001 Akkumuleret Installationsvejledning NS9.9.pdf  NS98001.zip

Hvis du har spørgsmål til koncept eller konkrete installationsvejledninger, er du velkommen til at kontakte os via serviceportalen hos Statens Administration.

Opgrader Navision Stat transportlag inden den 6. februar 2023

Opgradering af Navision Stats transportlag skal ske som følge af, at Erhvervsstyrelsen opgraderer kommunikationsprotokollen i deres NemHandels integrationsplatform, som Navision Stat benytter til overførsel af e-bilag og betalingsordrer til NemKonto.

Herunder er de komponenter, der skal anvendes til opgraderingen.

110003_TransportlagSetup Version 11.01.00.56 - 16. januar 2023.zip

TSB@110003_XML Bridge 2022_11_16 T0932.txt

PRO@110003_NS TS Profile 2022_11_16_T1544.txt

Ovenstående komponenter installereres og indlæses samlet. 

Transportlaget installeres efter vejledningen NS Transportlag 11.01.00.56 installationsvejledning til Windows Server 2019.pdf

Patch der gør det muligt fortsat at kunne afsende Digital Post efter d. 14. december 2022

Den 14. december skærper Digitial Post valideringen af modtagne filer. Ændringen i Digital Post kræver en rettelse i Navision Stat’s integration. 

For fortsat at kunne afsende dokumenter via Digital Post skal alle Navision Stat-installationer på version 9.9 have indlæst nedenstående patch inden den 14. december 2022.

NgDP_NS99_IN03737_IN03810.fob

Vigtigt: Hvis der ikke er indlæst patch IN03737_IN03738_004.fob, skal dette ske først. Patchen indeholder også patch IN03737 og kan derfor indlæses oveni databaser, der allerede har patch IN03737 installeret. 

Patch, som retter fejl i forbindelse med EUs VIES momsnummer kontrol

Siden primo august 2022 har brugere oplevet en fejl i Navision Stat, når de benytter EUs momsnummerkontrol, VIES, via assisteret opslagsfunktion på CVR nr. feltet (SE/CVR) på debitor-, kreditor- eller kontaktkort.

Fejlmeddelelsen lyder: ”Et kald til System.Xml.XmlDocument.Load mislykkedes med følgende meddelelse: '>' is an unexpected token. The expected token is '"' or '''. Line 1, position 55.”

Patchen IN03767 består af en Navision objektfil med to codeunits, der skal importeres i Navision Stat-basen og erstatte de eksisterende objekter. Patchen anvendes til både NS 9.8 og NS9.9:

NS99_NS98_PATCH_IN03767.fob

Når patchen er installeret, vil funktionen virke igen.

Forbedring af performance ved afsendelse af Digital Post samt tvungen godkendelse for ØSC løn-brugere

Nogle bruger har oplevet problemer med lange svartider i forbindelse med afsendelse af salgsdokumenter via Digital Post.

Nedenstående patch forbedrer performance og kan indlæses, hvis man oplever problemer. Pakken indeholder også ændringer til DDI’en, hvor det nu er tvungen godkendelse på alle bestillinger med brugertypen ØSC(løn) (anvendes primært har Statens Administration).

IN03737_IN03738_004.fob

Institutioner hosted hos Statens It har fået patchen installeret.

Opdateret NS Transportlag den 22. juni 2022

Der blev konstateret en uhensigtsmæssighed i Navision Stats Transportlags validering af enkelte e-bilag, som medførte, at e-bilag, der udløste en ukritisk ”warning” i valideringen, blev afvist ved modtagelse i Navision Stat.

Fejlen rettes ved at installere nyt Navision Stat Transportlag, version 50.

TransportlagSetup Version 9.09.00.50 - 9. juni 2022.zip

Transportlaget installeres efter vejledningen NS Transportlag 9.02.00.25 installationsvejledning til Windows Server 2012R2.pdf

Økonomistyrelsen frigiver i forlængelse af officiel release af Navision Stat 9.9 et demoregnskab til NS9.9 med fokus på de funktionalitetsområder, der er særligt anvendt af de statslige og selvejende kunder, der i dag anvender Navision Stat.

Indlæsning af demodatabase - Single Tenancy

For at tilgå Demostyrelsen, skal 'Demostyrelsen_NS98.BAK' fra Filkassen downloades og restores i SQL Server Management Studio, og en NAV Server instans skal oprettes med Credential Type ’Windows’. 

Demostyrelsen_NS_99.bak

Opsætning af Demostyrelsen NS99.pdf

Databasen vil da kunne tilgås via NAV-klienten af én bruger. Denne bruger kan evt. oprette nye brugere i databasen under Afdelinger/Opsætning/It-administration/Generelt/Brugere. 

BEMÆRK: Demostyrelsen må kun anvendes ved opsætning af nye testregnskaber og må IKKE forveksles med de tidligere skabelonregnskaber.

Frigivelse, forudsætning og frist for installering

Frigivelse: 2. maj 2022
Forudsætning for implementering: NS9.8
Frist for implementering: 30. september 2022

Hvis du vil vide mere

Hvis du har spørgsmål af mere principiel karakter vedrørende Navision Stat 9.9 opgraderingen, er du meget velkommen til at kontakte produktejer for Navision Stat, Jakob K. Flink på , mens supportrelaterede spørgsmål bedes fremsendt til vores systemsupport.